TEB 35. DÖNEM MERKEZ HEYETİ III. BAŞKANLAR DANIŞMA KURULU TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ

27-28 Temmuz 2006 tarihlerinde Ankara’da yapılan Türk Eczacıları Birliği 35.Dönem Merkez Heyeti III.Başkanlar Danışma Kurulu Toplantısı sonucunda TEB Merkez Heyeti ve toplantıya katılan 44 Eczacı Odası Başkan ve Yöneticileri tarafından hazırlanan sonuç bildirgesi aşağıdadır.


TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ 35.DÖNEM MERKEZ HEYETİ III.BAŞKANLAR DANIŞMA KURULU TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ

(27-28 TEMMUZ 2006/ANKARA)

Türk Eczacıları Birliği 35.Dönem Merkez Heyeti III.Başkanlar Danışma Kurulu Toplantısı 27-28 Temmuz 2006 tarihlerinde Türk Eczacıları Birliği ile Bölge Eczacı Odası Başkan ve Yöneticilerinin katılımı ile yapılmış olup, toplantının sonuç bildirgesi ekte sunulmuştur.

Türkiye’nin dört bir yanına yayılmış 22.700 eczacı olarak, sağlık hizmetinin etkin, kaliteli erişilebilir verilmesi konusunda duyarlılık gösteren ve üzerine düşeni yerine getirmeye çalışan biz eczacılar, ülkemizin yaşadığı tüm gelişmeleri de dikkate alarak sorumluluklarımızın bilinci ile, yaşadığımız bu sıkıntıların bir an önce sona ermesi ve erdirilmesi için çaba harcayacağız.

 • Sık sık değişen Bütçe Uygulama Talimatı,
 • SSK da yapılan kesintiler ile ortaya çıkan haksızlıklara,
 • Geri Ödemelerde yaşanan sıkıntılara,
 • Yeni çıkarılan Yönetmelikler ile mesleğimizin hırpalanma süreçlerine,
 • Bölgede yaşanan savaşa karşı,

Hep birlikte bir karşı duruşu sergileyeceğiz.

Şöyle ki;

 1. T.C.Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 05.07.2006 tarih 12443 sayılı Genelgesi ile 116 kalem ilaç 01.08.2006 tarihi itibariyle Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinden çıkarılmıştır. Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği ile 15.05.2006 tarihinde yürürlüğe giren ilaç yazılım kuralları, eşdeğer ilaç uygulaması ve eczacı indirimine ilişkin olarak yapılan düzenlemelerle birlikte ortaya çıkan eksik ve yanlışlıkların düzeltilmesi çabaları henüz sonuçlanmadan 05.07.2006’da yayımlanan Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinden çıkarılan ilaçlar, yeni bir altüst oluşu beraberinde getirmiştir. Maliyet dezavantajı ya da tasarruf adı altında, kısa aralıklarla ve birçok maddede yapılan bu değişiklikler, üreticileri, depoları, eczaneleri ve vatandaşı sıkıntıya sokmaktadır.

 2. Türk Eczacıları Birliği ile SSK Başkanlığı arasında imzalanan protokol gereğince, ülke genelinde kurum sigortalı ve hak sahiplerinin tedavisinde kullanılan ilaçların serbest eczanelerden teminine 10.02.2005 tarihi itibariyle başlanmıştır. Serbest eczaneler tarafından karşılanan reçete bedellerinin geri ödemesi için SSK Sağlık İşleri İl Müdürlükleri tarafından yapılan kontrollerde, çok miktarda reçetede haksız kesintiler yapılmaktadır. Kurum İlaç Uygulama Talimatı ve protokol hükümlerine uygun olarak karşılanmış reçete bedellerinde haksız kesinti yapılması uygulamasının ivedi olarak sonlandırılması ve eczacıların bugüne kadar yaşadığı mağduriyetin giderilmesi, kurumun sigortalı ve hak sahiplerinin serbest eczanelerden ilaç temini uygulamasının rasyonel biçimde yapılmasını sağlayacaktır.

 3. Ülke genelinde verilen sağlık hizmetlerinin doğru ve etkin biçimde sunumunun sağlanması; bu alanda karar alınması sırasında, sektörün tüm bileşenlerinin görüşlerinin alınması ve değerlendirilmesi ile mümkün olacaktır. Sağlık hizmetinin vazgeçilmez bileşenlerinden olan eczacıların, tedavi yardımı ve geri ödeme konularında sadece uygulayıcı konumunda bırakılması, söz konusu uygulamaların pratiğe aktarımında büyük sorunlar yaratarak, gerek hasta gerek eczacılar açısından mağduriyet yaşanmasına neden olmaktadır.

 4. Yeşil kartlı kişilerin ayaktan tedavisi için kullanılan ilaçların serbest eczanelerden temin edilmesi uygulaması, gelir düzeyi düşük kimseler açısından son derece olumlu bir uygulama olmakla birlikte; uygulamanın başladığı tarih itibariyle, yeşil kart sahibi kimselere ait reçeteleri karşılayan eczaneler tarafından düzenlenen fatura bedellerinin geri ödemelerinde yaşanan gecikmeler, eczanelerin yeşil kart sahibi kimselere ilaç temin hizmeti vermesini gün geçtikçe zorlaştırmaktadır. Ödeme gecikmelerine ivedi olarak çözüm bulunması, verilecek sağlık hizmetinin daha etkin olmasını sağlayacaktır.

 5. Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği uygulamaları ile ilgili olarak çalışma yapan Geri Ödeme Komisyonunun aldığı kararlar ve Tebliğde yapılan uygulama değişiklikleri, değişiklik öncesinde kurumlarla paylaşılmamaktadır. Değişiklikler ile ilgili olarak, Geri Ödeme Komisyonu tarafından alınan kararların, geri ödeme kurumları tarafından standart biçimde uygulanmasının sağlanması ve uygulamalarda, yoruma dayalı olarak çıkan farklılıkların engellenmesi, sigortalı ve hak sahiplerinin tedavileri için gerekli ilaçları temininin doğru, etkin ve güvenilir biçimde verilmesi açısından çok büyük önem taşımaktadır.

 6. 22.07.2006 tarih 26236 sayılı Resmi Gazete’de “Sağlık Tesislerinin, Kiralama Karşılığı Yaptırılması ile Tesislerdeki Tıbbî Hizmet Alanları Dışındaki Hizmet ve Alanların İşletilmesi Karşılığında Yenilenmesine Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır. Bu Yönetmeliğin 4.Maddesinin “m” bendinde yer alan “eczane” ifadesi ile, eczacılık tıbbi bir hizmet olduğu halde tıbbi hizmet dışında bırakılmıştır. Bu durum asla kabul edilemez. Söz konusu bent içerisinde yer alan ECZANE ifadesi, ülkemizde faaliyet gösteren eczaneler açısından haksız bir rekabete neden olacak, mesleğimizin iç işleyişini bozacaktır. Bu Yönetmeliğin söz konusu hükmü 6197 Sayılı Eczaneler ve Eczacılar Hakkında Kanun ve bu kanun hükümlerinin uygulamasına ilişkin yayımlanan Eczane ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine de aykırıdır. Türk Eczacıları Birliği olarak, bu Yönetmeliğin uygulanmasının ve uygulanması ile ortaya çıkacak haksız rekabet ve yasaya aykırı durumların önünde şiddetle duracağız.

 7. İsrail Devleti’nin Filistin’e yönelik başlattığı Lübnan’ı da kapsayan saldırısı, her türlü insanlık değerinin, uluslar arası hukukun ve teamüllerin inkarıdır. Sivillere karşı açlık bir savaş yöntemi olarak kullanılmakta, sivil halkın yaşam koşulları tahrip edilmektedir. Böylece Filistin’in varlığı ve haklarını muhafaza ederek muhtemel bir barış olanağı yok edilmek istenmektedir. Unutmamak gerekir ki orada katledilen sadece masum çocuklar, kadınlar, yaşlılar, siviller değil insanlık onuru, hepimizin onuru ve geleceğidir. Bu saldırıyı ve savaşı, sağlık hizmeti veren barış emekçisi biz eczacılar şiddetle kınıyoruz. Bu savaşın durdurulması noktasında tüm insanlığı göreve çağırıyoruz. Bu insanlık dramı son bulmalıdır. Biz Türk Eczacıları Birliği ve Eczacı Odaları olarak Lübnan’a yardım kampanyası başlatmış bulunuyoruz.

Saygılarımızla,

Ecz.Mehmet DOMAÇ

Türk Eczacıları Birliği Başkanı

Ecz.Ekrem EŞKİNAT

Türk Eczacıları Birliği II.Başkanı

Ecz.Erdoğan ÇOLAK

Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri

Ecz.Sertaç ÖZMEN

Türk Eczacıları Birliği Saymanı

Ecz.Metin KOCAGÜL

Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi

Ecz.Nükhet TARTAN

Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi

Ecz.Alaaddin IŞIK

Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi

Ecz.Sabih Tekin ÇAĞLAR

Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi

Ecz.Fırat ATEŞ

Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi

Ecz.Mustafa GÖNEN

Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi

Ecz.Çağatay ÇAKAR

Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi

Ecz.Ö.İrfan KARAKULLUKÇU

Türk Eczacıları Birliği Denetleme Kurulu Başkanı

Ecz.Kemal YÜKSEL

Türk Eczacıları Birliği Denetleme Kurulu Üyesi

Ecz. Zafer KAPLAN

İstanbul Eczacı Odası Başkanı

Ecz.A.Semih GÜNGÖR

İstanbul Eczacı Odası Genel Sekreteri

Ecz.Sedat Güçlü

İstanbul Eczacı Odası Üyesi

Ecz.Hilmi ŞENER

Ankara Eczacı Odası Başkanı

Ecz.Oğuz EKİNCİOĞLU

Ankara Eczacı Odası Genel Sekreteri

Ecz. Tuncay SAYILKAN

İzmir Eczacı Odası Başkanı

Ecz.Jale Hale SÖNDÜREN

İzmir Eczacı Odası Genel Sekreteri

Ecz.Tamer CİNSDEMİR

İzmir Eczacı Odası Saymanı

Ecz.İpek ÖZTÜRK

İzmir Eczacı Odası Üyesi

Ecz.Mehlika ÇUBUKÇU

İzmir Eczacı Odası Üyesi

Ecz.Burhanettin BULUT

Adana Eczacı Odası Başkanı

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY

Konya Eczacı Odası Başkanı

Ecz.Tevfik GÖÇER

Konya Eczacı Odası Üyesi

Ecz.Melek KARAMAN

Konya Eczacı Odası Üyesi

Ecz.Arman Üney

Samsun Eczacı Odası Genel Sekreteri

Ecz.Deniz İÇER

Bursa Eczacı Odası Başkanı

Ecz.Kıvanç ATMACA

Bursa Eczacı Odası Genel Sekreteri

Ecz.M.İrfan DEMİRCİ

Gaziantep Eczacı Odası Genel Sekreteri

Ecz.Mukaddes HARMANCI

Eskişehir Eczacı Odası Başkanı

Ecz.Yücel YENİLMEZ

Eskişehir Eczacı Odası Saymanı

Ecz.Havva KURNAZ

Antalya Eczacı Odası Başkanı

Ecz.M.İsmet UYSAL

Antalya Eczacı Odası Genel Sekreteri

Ecz.Meltem TUNCER

Antalya Eczacı Odası Üyesi

Ecz.Ferat DEĞER

Diyarbakır Eczacı Odası Başkanı

Ecz.Mesut AZİZOĞLU

Diyarbakır Eczacı Odası Genel Sekreteri

Ecz.Mustafa MERMERKAYA

Kayseri Eczacı Odası Üyesi

Ecz.Ali OKUTAN

Kayseri Eczacı Odası Üyesi

Ecz.H.Fehmi ALTINTAŞ

Erzurum Eczacı Odası Başkanı

Ecz.Mustafa HÜDAYİOĞLU

Kahramanmaraş Eczacı Odası Başkanı

Ecz.Ramazan Ziya ÖRMECİ

Isparta Eczacı Odası Genel Sekreteri

Ecz.İsmail BAŞDİL

Denizli Eczacı Odası Başkanı

Ecz.Sema KARAGÜLLE

Zonguldak Eczacı Odası Başkanı

Ecz.Şükrü BOZKURT

Zonguldak Eczacı Odası Üyesi

Ecz.Nevzat AKMAN

Trabzon Eczacı Odası Başkanı

Ecz.Gonca ATAGÜN

Trabzon Eczacı Odası Genel Sekreteri

Ecz.Ufuk Bekir ERSÖZ

Tekirdağ Eczacı Odası Başkanı

Ecz.Murat AKDENİZOĞLU

Tekirdağ Eczacı Odası Üyesi

Ecz.Füsun ÇETİN

Sakarya Eczacı Odası Başkanı

Ecz.Tijen ÜLGEN

Sakarya Eczacı Odası Üyesi

Ecz.Şevket KAYA

Aydın Eczacı Odası Başkanı

Ecz.Sefa KARAARSLAN

Aydın Eczacı Odası Üyesi

Ecz.S.Bahri ERKURT

Aydın Eczacı Odası Üyesi

Ecz.Bülent KÖSE

Malatya Eczacı Odası Başkanı

Ecz.Murat YÜRÜR

Ordu Eczacı Odası Başkanı

Ecz.Hüseyin ŞİMŞEK

Mersin Eczacı Odası Başkanı

Ecz.Umut ÖZKUL

Mersin Eczacı Odası Genel Sekreteri

Ecz.Ayşenur ÖZDEN

Kastamonu Eczacı Odası Başkanı

Ecz.Mahmut DOLAP

Şanlıurfa Eczacı Odası Başkanı

Ecz.Hacı Sinan SATIŞ

Şanlıurfa Eczacı Odası Genel Sekreteri

Ecz.Esin DEMİRTOK

Hatay Eczacı Odası Genel Sekreteri

Ecz.Ali ASLAN

Hatay Eczacı Odası Üyesi

Ecz.Özgür ÖZEL

Manisa Eczacı Odası Başkanı

Ecz.Emin CANKORUR

Balıkesir Eczacı Odası Genel Sekreteri

Ecz.Sinan USTA

Kocaeli Eczacı Odası Başkanı

Ecz.M.Arif YILMAZ

Muğla Eczacı Odası Başkanı

Ecz.Naim Hamit PEREK

Aksaray Eczacı Odası Başkanı

Uzm.Ecz.Çapan AKTAŞ

Aksaray Eczacı Odası Genel Sekreteri

Ecz.M. Nusret BAŞERDEM

Aksaray Eczacı Odası Üyesi

Ecz.Mukadder ÖZEL

Aksaray Eczacı Odası Saymanı

Ecz.Fuat CÖMERTOĞLU

Aksaray Eczacı Odası Üyesi

Ecz.İlhan ÖZVURAL

Kütahya Eczacı Odası Üyesi

Ecz.Selim BALCI

Çanakkale Eczacı Odası Başkanı

Ecz.Bülent VAREL

Edirne Eczacı Odası Başkanı

Ecz.Cenk KES

Edirne Eczacı Odası Genel Sekreteri

Ecz.Selami ÜSTÜNDAĞ

Kırklareli Eczacı Odası Başkanı

Ecz.Selahattin ŞİŞKO

Kırklareli Eczacı Odası Genel Sekreteri

Ecz.M.Ali DURMAZ

Tokat Eczacı Odası Başkanı

Ecz.Hasan Tahsin YAVUZ

Mardin Eczacı Odası Üyesi

Ecz.M.Emin BEYAZ

Batman Eczacı Odası Başkanı

Ecz.M.Faruk EKMEN

Batman Eczacı Odası Genel Sekreteri

Ecz.Kemal UZUN

Çorum Eczacı Odası Genel Sekreteri

Ecz.Emrah BİLGENER

Çorum Eczacı Odası Üyesi

Ecz.Oğuz Kağan ŞAHİN

Uşak Eczacı Odası Genel Sekreteri

Ecz.Mithat AYKANAT

Uşak Eczacı Odası Saymanı

Ecz.Besim GÖKALP

Amasya Eczacı Odası Başkanı

Ecz.Gökhan DIRIK

Amasya Eczacı Odası Üyesi

 
 


10 Ağustos 2006     Okunma Sayısı : 2716     Yazdır