TEDAVİ YARDIMI TEBLİĞİ VE BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER

BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAYIMLANAN 12.09.2006 TARİHLİ GENELGE VE EKİ LİSTELERİ EKTEDİR.

GENELGE 14.09.2006 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAKTIR.

MESLEKTAŞLARIMIZA ÖNEMLE DUYURULUR.


T.C

MALİYE BAKANLIĞI

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.BMK.0.18.100. 12.09.2006 18105

Konu: İlaç

 

 

…………. BAKANLIĞINA

                                                                                …………. BAŞKANLIĞINA

…………. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

…………. VALİLİĞİNE

…………. REKTÖRLÜĞÜNE

 

Bilindiği üzere, (6) sıra numaralı 2006 Yılı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Bundan sonra “Tebliğ” olarak ifade edilecektir) 29/4/2006 tarihli ve 26153 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunmaktadır.

Söz konusu Tebliğ’de, aşağıda belirtilen değişikliklerin ve düzenlemelerin yapılması gerekli görülmüştür.

1. Tebliğin 12.7.12 nci maddesinin (a) bendine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Hepatit B İmmunglobulinin Hepatit B virüs yüzey antijeni taşıyan (HbsAg) hastalarda karaciğer transplantasyonu sonrası enfeksiyon profilaksisi endikasyonunda kullanımı, söz konusu ilaçların prospektüsünde de belirtildiği gibi ameliyat süresince karaciğersiz fazda 10.000 IU, ameliyattan sonra ise her gün (yedi gün boyunca) 2.000 IU şeklindedir. Takip eden uzun dönem tedavi süresince aylık Anti HBs serum seviyesi kontrolleriyle, 100 IU/litre serum seviyesi olacak şekilde sürdürülmelidir. Bu uzun dönem tedavi süresince aylık toplam 2000 IU dozuna kadar kullanılması uygundur.”

2. Tebliğin 12.7.25. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Sağlık Bakanlığı tarafından psikiyatrik hastalıklarda onaylı endikasyonu olan antiepileptikler, bu tanılarda psikiyatri uzmanları tarafından reçete edilebilir. Ayrıca psikiyatri uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporu mevcudiyetinde tüm hekimler tarafından reçete edilebilir”

3. Tebliğ eki Sistemik Antimikrobik ve Diğer İlaçların Reçeteleme Kuralları Listesinin (EK–2/A) 147 inci sırasına “Amlodipin+Atorvastatin” etkin maddesi, 164 üncü sırasına ise “Takrolimus” etkin maddesi, “Cilt Hastalıkları, pediatri uzman ve pediatri yan dal uzmanları veya bu hekimlerden birinin bulunduğu sağlık kurulu raporu mevcudiyetinde tüm hekimlerce” kuralı ile birlikte ilave edilmiştir.

4. Tebliğ eki Ayaktan Tedavide Sağlık Kurulu Raporu ile Verilebilecek İlaçlar Listesinin (EK–2/C) 14 üncü sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“14.1. Ezetimib: Kardiyoloji, iç hastalıkları, kalp damar cerrahi veya nöroloji uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporu ile statinlerle sonuç alınamayan veya karaciğer toksisitesinin başladığı vakalarda, bu durumun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi ve kullanılan statin dozunun azaltılması koşuluyla kullanılabilir.

14.2. “(Ezetimib+statin) kombinasyon tedavisi; Kardiyoloji, iç hastalıkları, kalp damar cerrahi veya nöroloji uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporu ile tek başına statinlerle sonuç alınamayan veya karaciğer toksisitesinin başladığı vakalarda, bu durumun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi ve kullanılan diğer statin ve ezetimibin kesilmesi koşuluyla, günlük maksimum (01x01) dozla kullanılabilir”

5. Tebliğin Orlistat ve Sibutramin Etken Maddesi İçeren İlaçların Kullanım İlkeleri başlıklı 12.7.18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Endokrinoloji ve metabolizma uzman hekiminin bulunduğu resmi sağlık kurumlarınca düzenlenen en fazla üç aylık süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak yazılabilecek, raporun fotokopisi reçeteye eklenecektir. Yazılan her reçeteye hastanın bir önceki reçeteye göre kaybettiği kilo, diyet ve egzersize uyduğu, BMI değeri hekim tarafından yazılarak imza ve kaşe altına alınacaktır. Bu rapora dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilecektir.

- Daha önce dört ardışık hafta boyunca yalnızca diyetle en az 2,5 kg.lık bir kilo kaybı olmalıdır.

- Obez hastalarda vücut kitle indeksi (BMI) ? 40 kg/m2 olmalıdır.

- Bu grup ilaçlardan aynı anda sadece biri kullanılacaktır.

İlk üç ay hastaların kontrolü her ay yapılacaktır. İlaçlar birer aylık verilecektir.

Tedavinin 12 haftası sonunda hastalarda başlangıçtaki vücut ağırlığının en az %5'ini kaybetmesi halinde tedavinin devamına karar verilirse, yeni bir rapor daha düzenlenerek tedavi üçer aylık sürelerle uzatılabilecektir. 12 hafta sonunda vücut ağırlığının en az %5’inin kaybolmaması halinde tedavi kesilecektir. Bu etkin maddelerin kullanımları hastanın hayatı boyunca her şartta 2 yılı geçmeyecektir”

6. Bu Genelgenin eki (EK-1) sayılı listede yer alan ilaçlar Tebliğin eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinden çıkartılmıştır.

7. Tebliğ eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-2/D) yer alan ilaçlarla ilgili gerekli düzeltmeler yapılmış ve bu Genelgenin eki (EK-2) sayılı listede gösterilmiştir.

8. Bu Genelgenin eki (EK-3) listede yer alan ilaçlar, Tebliğ eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesine (EK-2/D) ilave edilmiştir.

9. Bu Genelge 14/09/2006 tarihinde yürürlüğe girer.

Bilgilerini ve gereğinin buna göre yapılmasını ve durumun iliniz dahilindeki tüm Muhasebe Birimlerine duyurulmasını arz ve rica ederim.

Hasan Basri AKTAN

Bakan a.

Müsteşar

 


13 Eylül 2006     Okunma Sayısı : 3091     Yazdır