Eczane İşlemleri

Kroki 3 Nüsha Hazırlanacak, Mimar veya Mühendis Onaylı Olacak
Kroki : Eczane Krokisi ve Vaziyet Planından Oluşacak
Eczane Adı, Eczacı Adı ve Eczane Adresi Yazılacak
Ölçümler İçten içe Yapılacak, Asgari 35 m2 Olacak, Net Alan Yazılacak
Krokide Kapı Zili ve Giriş Gösterilecek ve Yazı ile Belirtilecek
Vaziyet Planında Kapı Girişi Gösterilecek ve Yazı ile Belirtilecek04.05.2018 YazdırSağlık Müdürlüğü Tarafından Verilen Matbu Evrak için tıklayınız.04.05.2018 Yazdır1- Ruhsatname aslı ve varsa mesul müdürlük belgesinin aslı

2- Veraset ilamı :Noter tasdikli

3- Feragatname/muvafakat name: Noter tasdikli

4- Matbu form: Matbu formda yer alan beyannamenin yazı ile tam olarak doldurulması, -Tüm başvurularda eczacı/mesul müdüre ait T.C. kimlik numaralarının matbu formda yer alan beyannamede bulunması gerekmektedir.

5-Diploma örneği: Eczacının Sağlık Bakanlığı’ndan tescilli diplomasının aslı görülerek fotokopisi tarafımızca tasdik edilecektir.

6-Özgeçmiş:Eczacının el yazısı ile yazıp imzaladığı özgeçmişi.

7-Ayrılış belgesi: Varsa, en son çalıştığı eczane/ecza deposu/iş yerinden ayrıldığına dair belge (tasdikli olmalı ve tasdik eden yetkilinin isim ve imzası bulunmalıdır.)

8- Göz raporu: Göz doktorunun adının ve unvanının açık olarak yazıldığı resmi tasdikli rapor. (doktorların e-imzası ile yazılabilen ve e- nabız sisteminde de görüntülenebilen şeklinde olması ve barkod bilgisinin olması gerekmektedir.),

9-Sağlık raporu: Resmi bir sağlık kurumundan alınan ve yetkili kişi tarafından tasdik edilmiş rapordur.(doktorların e-imzası ile yazılabilen ve e- nabız sisteminde de görüntülenebilen şeklinde olması ve barkod bilgisinin olması gerekmektedir.),

10-Savcılık belgesi: Eczacı adına düzenlenmiş olmalıdır. Adli sicil kaydı var ise ilgili Mahkeme kararlarının fotokopileri de eklenmelidir.

11-Vesikalık fotoğraf: Son 6 (altı) ay içerisinde çekilmiş, 4x6 cm boyutlarında, 4 (dört) adet vesikalık fotoğraf (Polaroid veya renkli fotokopi olmamalıdır).

12- Mesul müdürlük belgesinin aslı: Mesul müdür değişikliklerinde ayrılan mesul müdüre ait belge.

13- Dilekçe

14- Eczacı Odası uygunluk belgesi ve değerlendirme raporu

15- Bayanlar için: Mesul Müdür eczacı için Evlenme Cüzdanının noter tasdikli sureti (Boşanan eczacılar için ilgili mahkeme kararının fotokopisi )

16- Uygunluk raporu (Merkez ilçelerde Sağlık Müdürlüğü, diğer ilçelerde ise Sağlık Grup Başkanlıklarından alınacaktır. )

17- İşletme hakkı olan varise ait 4 adet fotoğraf

18- Varislerden öğrenci olan var ise öğrenim belgeleri

19- Varislere ait nüfus cüzdan örneği

NOT:-İstenilen belgeler (5-6-8-9-10 uncu maddelerde yer alan belgeler)İl Sağlık Müdürlüğü’ne yapılan başvuru tarihinden (ilk başvuru tarihi)en fazla 1(bir) ayönce alınmış olmalıdır.04.05.2018 YazdırMESUL MÜDÜR ATANMASI

1-Matbu form: Matbu formda yer alan beyannamenin yazı ile tam olarak doldurulması,

Tüm başvurularda eczacı/mesul müdüre ait T.C. kimlik numaralarının matbu formda yer alan beyannamede bulunması gerekmektedir.

2-Diploma örneği: Eczacının Sağlık Bakanlığı'ndan tescilli diplomasının (ön yüzünün ve tescilli arka yüzünün) noterden tasdikli sureti veya diplomanın ibraz edilmesi durumunda müdürlükçe de onayı yapılabilmektedir.

3-Özgeçmiş:Mesul müdürün el yazısı ile yazıp imzaladığı özgeçmişi.

4-Ayrılış belgesi: Varsa, en son çalıştığı eczane/ecza deposu/iş yerinden ayrıldığına dair belge (tasdikli olmalı ve tasdik eden yetkilinin isim ve imzası bulunmalıdır.)

5-Göz raporu: Eczacılık yapmasında sakınca yoktur ibaresi bulunmalıdır. Göz doktorunun adının ve unvanının açık olarak yazıldığıresmi tasdikli rapor, (doktorların e-imzası ile yazılabilen ve e- nabız sisteminde de görüntülenebilen şeklinde olması ve barkod bilgisinin olması gerekmektedir.),

6-Sağlık raporu: Resmi bir sağlık kurumundan alınmış sağlık raporu: (Raporda "fiziksel ve ruhsal açıdan eczacılık yapmasında sakınca yoktur" ibaresi mutlaka bulunmalıdır) (doktorların e-imzası ile yazılabilen ve e- nabız sisteminde de görüntülenebilen şeklinde olması ve barkod bilgisinin olması gerekmektedir.),

7-Savcılık belgesi: Mesul müdür adına düzenlenmiş olmalıdır. Adli sicil kaydı var ise ilgili Mahkeme kararlarının fotokopileri de eklenmelidir.

8-Vesikalık fotoğraf: Son 6 (altı) ay içerisinde çekilmiş, 4x6 cm boyutlarında, 4 (dört) adet vesikalık fotoğraf (Polaroid veya renkli fotokopi olmamalıdır).

9-Dilekçe:2 Adet Mesul müdür atama nedenini gösterir dilekçe.(Atanma ve atama dilekçeleri)

10-Mesul müdürlük belgesinin aslı: Mesul müdür değişikliklerinde ayrılan mesul müdüre ait belge.

11- Bayanlar için: Evlenme Cüzdanının noter tasdikli sureti (Boşanan eczacılar için ilgili mahkeme kararının fotokopisi)

12- Askerlik nedeniyle mesul müdür atanacak ise celp kağıdı

13- Mesul Müdürün Eczacı Odası Kayıt belgesi ve Türk Eczacıları Birliğinden meslekten men cezası olmadığına dair yazı

14-İkametgah

15-Kimlik Fotokopisi

16-Sertifikanın aslı

NOT:İstenilen belgeler (2-3-5-6-7 nci maddelerde yer alan belgeler )İl Sağlık Müdürlüğü’ne yapılan başvuru tarihinden (ilk başvuru tarihi) en fazla 1 (bir) ay önce alınmış olmalıdır.

Başvuru: Belirtilen evraklar tümü yeni tarihli, asıl ve eksiksiz olarak dosyalanmış olmalıdır.

MESUL MÜDÜR AYRILIŞI

1- Dilekçe

2- Mesul müdür istifa dilekçesi

3- Sertifikabelgesinin aslı04.05.2018 YazdırRuhsatlandırma
• Eczane devir işlemi için başvurmak isteyen eczacılarımız; öncelikle eczanenin açık adresini belirtecekleri bir adet dilekçe ekinde gerekli evrakları içeren işlem dosyasını şubemize sunacaklardır. Dilekçede eczacının irtibat adresi ve cep telefonu bilgileri bulunmalıdır. Dosyasında herhangi bir eksiği bulunmayan eczacılar için 4. Bölge Adana Eczacı Odası’na resmi yazı yazılmakta ve kroki onayı ile beraber “Uygunluk Belgesi” ve “Değerlendirme Raporu”nun Müdürlüğümüze 20 iş günü içerisinde gönderilmesi istenmektedir. Eczacı Odası’na tüm yazılar kargo aracılığıyla gönderilmekte olup şubemizce elden evrak takibi yapılmamaktadır.

ÖNEMLİ:Eczane açılmak istenen yerde, daha önce eczane açılmış ise ve ruhsatnamesi henüz iptal edilmemişse, söz konusu yerde eczane açmak isteyen kişi, müracaat için, daha önce açılmış olan eczanenin ruhsatnamesinin iptal edilmesini beklemek zorundadır.

Eczane olarak açılacak yerin özellikleri:

• Eczane olacak yerin giriş katının faydalı alanı en az 35 m² olmalıdır.

• Aydınlık, havadar olmalıdır. Zeminleri; karo, mermer veya benzeri malzemeyle kaplı olmalıdır.

• Tuvalet, kolonlar vs...faydalı alana dahil değildir.

• Asma Kat veya Bodrum Kat var ise bunlara ait kroki de bulunmalıdır, ancak faydalı alana dahil edilmez.

Dosya Tesliminde İstenen Belgeler

1-Dilekçe

2-Matbu form (Eksiksiz doldurulmuş ve nüfus hüviyet cüzdanı kısmı, eczacının ikametgahının kayıtlı olduğu muhtarlık veya ilgili nüfus müdürlüğünce tasdik edilmiş olmalıdır)

3-Diplomanın örneği: Eczacının Sağlık Bakanlığı'ndan tescilli diplomasının (ön ve arka tescilli yüzünün) fotokopisi (Diplomanın aslı ya da noter tasdikli sureti görülerek fotokopisine"Aslı Gibidir"kaşesi basılarak tarafımızca tasdik edilecektir. Ayrıca noterden tasdik istenmeyecektir. )

4-El yazısı ile yazılmış, tarih ve imza bulunan özgeçmiş.

5-Eczacının (varsa) en son çalıştığı iş yerinden ayrılış belgesi (ayrılış tarihi ve belgeyi imzalayan kişinin isim ve unvanı belirtilmeli) *** Daha önce başka bir ilde eczane açılmış ise ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan yazının da dosyaya eklenmesi gerekmektedir. (en son olarak ecza deposunda mesul müdürlük yapan eczacıların da mesul müdürlük belgelerinin iptal edildiğine dair ilgili İl Sağlık Müdürlüğü yazı getirmeleri gerekmektedir.)

6-Göz Raporu: Eczacılık yapmasında sakınca yoktur ibaresi bulunmalıdır. Göz doktorunun adının ve unvanının açık olarak yazıldığıresmi tasdikli rapor. (doktorların e-imzası ile yazılabilen ve e- nabız sisteminde de görüntülenebilen şeklinde olması ve barkod bilgisinin olması gerekmektedir.)

7-Resmi bir sağlık kurumundan alınmış sağlık raporu: (Raporda "fiziksel ve ruhsal açıdan eczacılık yapmasında sakınca yoktur" ibaresi mutlaka bulunmalıdır) (doktorların e-imzası ile yazılabilen ve e- nabız sisteminde de görüntülenebilen şeklinde olması ve barkod bilgisinin olması gerekmektedir.),

8-Savcılık belgesi(belgede adli sicil kaydı var ise ilgili mahkeme kararının fotokopileri de eklenmelidir)

9-İkametgah.

10-Bayanlar için: Evlenme Cüzdanının fotokopisi(Boşanan eczacılar için ilgili mahkeme kararının fotokopisi)

11-4adet vesikalık fotoğraf(polaroid veya renkli fotokopi olmamalı)(Son 1 ay içerisinde çekilmiş 4×6 cm boyutlarında)

12-Eczane yerine ait 1/50 veya 1/100 ölçekli, eczacı adı, eczane adı ve adresinin yer aldığı 1 adet kroki-vaziyet planı

13-Harç Makbuzu (Harç bedellerinin; ilgili vergi dairesine yatırılması gerekmektedir. )

14-Devredilecek eczane yerinin işyeri olduğunu ve dilekçedeki adresle örtüştüğünü teyid etmek amacıyla aşağıdaki üç seçenekten biri mutlak surette iletilmelidir:

- Yapı kullanım izin belgesi+adres tespit yazısı (numarataj) (Her iki belgedeki adresler birebir aynı olmalıdır.)

- Emlak Beyannamesi+adres tespit yazısı (numarataj) (Her iki belgedeki adresler birebir aynı olmalıdır.)

- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı. (Bu belgenin mevcudiyeti halinde adres tespit yazısı, yapı kullanım izin belgesi veya emlak beyannamesi istenmeyecektir.)

*** Diplomadaki ad-soyadı ile şu anda kullandığı ad-soyadı farklı olan eczacıların söz konusu değişikliği belgelemeleri gereklidir.(ilgili mahkeme kararı,nüfus kayıt örneği vs.)

15-Ruhsatname ve sertifikaaslı ve varsa mesul müdürlük belgesinin aslı.

16-Devir senedi/tutanağı: İl Sağlık Müdürlüğü Eczacısı (Eczacı bulunmadığı durumlarda doktor), Bölge Eczacı Odası yetkilileri huzurunda, hem bu yetkililerin hem de devir eden ve devir alan eczacıların imzalarının bulunduğu tutanak.04.05.2018 YazdırEczanenin nakil edileceği yerin özellikleri:
Eczane olacak yer; zemin katta,faydalı alanı en az 35 m² olmalıdır. Aydınlık, havadar olmalıdır. Zeminleri; karo, mermer veya benzeri malzemeyle kaplı olmalıdır. Banko ve müşterilerin bekleme yerleri zemin katta olmalıdır. Kolonlar vs...faydalı alana dahil değildir. Eczanede asma katın bulunması halinde, asma katın imar yönetmenliğine uygunluğunu gösteren İl İmar Müdürlüğünden tastikli belge getirilmesi gerekmektedir. Asma Kat veya bodrum kat var ise bunlara ait kroki de bulunmalıdır ancak faydalı alana dahil edilmez.

Başvuru: İlk Başvuru Mutlaka İl Sağlık Müdürlüğüne Yapılacaktır.

İstenen Belgeler
1- Dilekçe: Eczacı tarafından bizzat yazılıp imzalanmış olmalıdır.

2- Matbu form: (Eksiksiz doldurulmuş ve nüfus hüviyet cüzdanı kısmı, eczacının ikametgahının kayıtlı olduğu muhtarlıkça tasdik edilmiş olmalıdır. Matbu formda yer alan beyannamenin yazı ile tam olarak doldurulması, Tüm başvurularda eczacı/mesul müdüre aitT.C. kimlik numaralarının matbu formda yer alan beyannamede bulunmasıgerekmektedir.

3- Noter tastikli diploma örneği: Eczacının Sağlık Bakanlığı'ndan tescilli diplomasının(ön yüzünün ve tescilli arka yüzünün) noterden tasdikli sureti.

4- Göz Raporu: Eczacılık yapmasında sakınca yoktur ibaresi bulunmalıdır. Göz doktorunun adının ve unvanının açık olarak yazıldığıresmi tasdikli rapor. (doktorların e-imzası ile yazılabilen ve e- nabız sisteminde de görüntülenebilen şeklinde olması ve barkod bilgisinin olması gerekmektedir.),

5- Resmi bir sağlık kurumundan alınmış sağlık raporu: (Raporda "fiziksel ve ruhsal açıdan eczacılık yapmasında sakınca yoktur" ibaresi mutlaka bulunmalıdır) Resmi bir sağlık kurumundan alınan veyetkili kişitarafından tasdik edilmiş rapordur. (doktorların e-imzası ile yazılabilen ve e- nabız sisteminde de görüntülenebilen şeklinde olması ve barkod bilgisinin olması gerekmektedir.),

6- Savcılık belgesi: Yeni tarihli olmalıdır. Belgede adli sicil kaydı var ise ilgili mahkeme kararının fotokopileri de eklenmelidir. Eczacı adına düzenlenmiş olmalıdır. Adli sicil kaydı var ise ilgili Mahkeme kararlarının fotokopileri de eklenmelidir.

7- 4 adet vesikalık fotoğraf: Son 6 (altı) ay içerisinde çekilmiş, 4x6 cm boyutlarında,4 (dört) adet vesikalık fotoğraf(Polaroid veya renkli fotokopi olmamalıdır.

8-Eczacı Odası Uygunluk Belgesi ve Değerlendirme Raporu

9- Kroki-Vaziyet Planı Eczane yerine ait 1/50 veya 1/100 ölçekli, eczacı adı, eczane adı, adresi ve net kullanım alanının yer aldığı mimar veya mühendistarafından imzalanmış 1 adet kroki-vaziyet planı (Eczacı odasından onaylandıktan sonra merkez ilçelerde Sağlık Müdürlüğü, diğer ilçelerde ise Sağlık Grup Başkanlıklarından onaylanması gerekmektedir.) Kroki Eczanenin adı, adresi, net kullanım alanı ve konumunu (cadde ve sokak isimlerinin yer aldığı vaziyet planını)gösterir kroki

10- Ruhsatname ve sertifika aslı ve varsa mesul müdürlük belgesinin aslı

11- İkametgah

12- Yapı Kullanım İzin Belgesi ve Adres Tespit Yazısı (Geçerli Yapı Ruhsatı-Adres Tespiti)

İstenilen belgeler(2-3-5-6-7 nci maddelerde yer alan belgeler) İl Sağlık Müdürlüğü'ne yapılan başvuru tarihinden (ilk başvuru tarihi)en fazla 1 (bir) ay öncealınmış olmalıdır. Belirtilen evrakların tümü yeni tarihli, asıl ve eksiksiz olarak dosyalanmış olmalıdır.

BAŞKA İLDEN NAKİLLERDE YUKARIDAKİ BELGELERE EK OLARAK ESKİ ECZANENİN DOSYASI VE RUHSATNAMESİ İSTENİR.

BAŞKA İLE NAKİL
1- Dilekçe
2- Eczane ruhsatnamesi
3- Eczanedeki ilaçlara ait iade faturaları ve/veya söz konusu ile götürülüp götürülmeyeceğine dair bilgi-beyan04.05.2018 YazdırDilekçe (Eski ruhsattaki açık adres yazılacak) (Dilekçe Örneği)

Ruhsat Fotokopisi

Bölge Temsilcisinden Alınacak Yazı

1 adet Eczane Açmak İstediği Yerin Krokisi ve Vaziyet Planı

Mülk Kendisine ait ise Tapu Fotokopisi

Kira ise Kira Kontratı, İsken Raporu ve Tapu Fotokopisi

Eczanenin Adına Kayıtlı Su ve Elektrik Faturası veya Güvence Alındısı Fotokopileri04.05.2018 YazdırEczane olarak açılacak yerin özellikleri:

Eczane olacak yer; zemin katta, faydalı alanı en az 35 m² olmalıdır. Aydınlık, havadar olmalıdır. Zeminleri; karo, mermer veya benzeri malzemeyle kaplı olmalıdır. Banko ve Müşterilerin Bekleme Yerleri zemin katta olmalıdır. Kolonlar vs...faydalı alana dahil değildir. Eczanede asma katın bulunması halinde, asma katın imar yönetmenliğine uygunluğunu gösteren İl İmar Müdürlüğünden tastikli belge getirilmesi gerekmektedir. Asma Kat veya Bodrum Kat var ise bunlara ait kroki de bulunmalıdır ancak faydalı alana dahil edilmez.

Başvuru: İlk Başvuru Mutlaka İl Sağlık Müdürlüğüne Yapılacaktır.

1-Dilekçe: Eczacı tarafından bizzat yazılıp imzalanmış olmalıdır.

2-Matbu form: (Eksiksiz doldurulmuş ve nüfus hüviyet cüzdanı kısmı, eczacının ikametgahının kayıtlı olduğu muhtarlıkça tasdik edilmiş olmalıdır. Matbu formda yer alan beyannamenin yazı ile tam olarak doldurulması, Tüm başvurularda eczacı/mesul müdüre aitT.C. kimlik numaralarının matbu formda yer alan beyannamede bulunmasıgerekmektedir.

3- Noter tastikli diploma örneği: Eczacının Sağlık Bakanlığı'ndan tescilli diplomasının(ön yüzünün ve tescilli arka yüzünün) noterden tasdikli sureti.

4-El yazısı ile yazılmış, tarih ve imza bulunan özgeçmiş :

5-En son çalıştığı iş yerinden ayrılış belgesi: Daha önce eczane açmış ise en son açtığı eczanenin durumu ile ilgili olarak ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan yazının da dosyalarına eklenmesi gerekmektedir. Varsa, en son çalıştığı eczane/ecza deposu/iş yerindenayrıldığına dair belge (tasdikli olmalı ve tasdik eden yetkilinin isim ve imzası bulunmalıdır.)

6- Göz Raporu: Eczacılık yapmasında sakınca yoktur ibaresi bulunmalıdır. Göz doktorunun adının ve unvanının açık olarak yazıldığıresmi tasdikli rapor. (doktorların e-imzası ile yazılabilen ve e- nabız sisteminde de görüntülenebilen şeklinde olması ve barkod bilgisinin olması gerekmektedir. EK-5 formatında)

7-Resmi bir sağlık kurumundan alınmış sağlık raporu: (Raporda "fiziksel ve ruhsal açıdan eczacılık yapmasında sakınca yoktur" ibaresi mutlaka bulunmalıdır) (doktorların e-imzası ile yazılabilen ve e- nabız sisteminde de görüntülenebilen şeklinde olması ve barkod bilgisinin olması gerekmektedir.EK-5 formatında)

8- Savcılık belgesi : Yeni tarihli olmalıdır. Belgede adli sicil kaydı var ise ilgili mahkeme kararının fotokopileri de eklenmelidir. Eczacı adına düzenlenmiş olmalıdır. Adli sicil kaydı var ise ilgili Mahkeme kararlarının fotokopileri de eklenmelidir

9- Bayanlar için Evlenme Cüzdanının noter tasdikli sureti (Boşanan eczacılar için ilgili mahkeme kararının fotokopisi)

10- 4 adet vesikalık fotoğraf: Son 6 (altı) ay içerisinde çekilmiş, 4x6 cm boyutlarında,4 (dört) adet vesikalık fotoğraf(Polaroid veya renkli fotokopi olmamalıdır

11-Eczacı Odası Uygunluk Belgesi ve Değerlendirme raporu

12- Kroki-Vaziyet Planı Eczane yerine ait 1/50 veya 1/100 ölçekli, eczacı adı, eczane adı, adresi ve net kullanım alanının yer aldığı mimar veya mühendis tarafından imzalanmış 1 adet kroki-vaziyet planı (Eczacı odasından onaylandıktan sonra merkez ilçelerde Sağlık Müdürlüğü, diğer ilçelerde ise Sağlık Grup Başkanlıklarından onaylanması gerekmektedir.) Kroki Eczanenin adı, adresi, net kullanım alanı ve konumunu (cadde ve sokak isimlerinin yer aldığı vaziyet planını)gösterir kroki

13- Ruhsat harç makbuzu aslı Harç Makbuzu (Eczane açılacak ilçenin nüfusuna göre belirlenen ve her yıl başında yeniden değerlendirme oranında zamlanan harç miktarının ilgili vergi dairesine yatırılması gerekmektedir.)

14-İkametgah

15-Yapı Kullanım İzin Belgesi- Adres Tespit Yazısı(iş yeri ibaresi yazmalı)(Geçerli Yapı Ruhsatı-Adres Tespiti)

-İstenilen belgeler(2-3-5-6-7 nci maddelerde yer alan belgeler )İl Sağlık Müdürlüğü'ne yapılan başvuru tarihinden (ilk başvuru tarihi)en fazla 1 (bir) ay öncealınmış olmalıdır. Belirtilen evrakların tümü yeni tarihli, asıl ve eksiksiz olarak dosyalanmış olmalıdır.04.05.2018 YazdırEczane Adı ve Açık Adresini Belirten Dilekçe (Dilekçe Örneği)

Temsilcisinden Alınacak Yazı

Eczane Açmak İstediği Yerin Krokisi ve Vaziyet Planı (1 Adet)

Mülk Kendisine ait ise Tapu Fotokopisi

Kira ise Kira Kontratı, İsken Raporu ve Tapu Fotokopisi

Alınmış Demirbaş Faturalarının Fotokopisi

Eczanenin Adına Kayıtlı Su ve Elektrik Faturası veya Güvence Alındısı Fotokopileri

ÖNEMLİ:Yönetim Kurulu Toplantısı her haftaÇarşamba günüyapıldığından dolayı, evraklarınher Salı saat 17.00’yekadar Odamıza teslim edilmesi gerekmektedir.04.05.2018 YazdırEczane sahip ve mesul müdürü olan eczacılar yeni eczane açılışlarında mahallin bağlı bulunduğu belediyeye “İlan ve reklam vergisi” ve “Çevre temizlik vergisi” için müracaat etmek zorundadır.
“İlan ve reklam vergisi” için ilgili belediyeden temin edilecek olan matbu form'a ; tabelanın özellikleri yazılacak ve kullanılan boya vs.nin faturası ibraz edilecektir. Daha sonraki senelerde eski makbuzları ile birlikte nisan ve ekim ayları içinde (iki eşit taksitte) belediyeye tekrar müracaat edilecektir.
İşyeri Açma Ruhsatı için Gerekli Belgeler (Sarıçam ve Yüreğir Belediyeleri için)

SIHHI İŞYERİ İÇİN GEREKLİ EVRAK LİSTESİ
1-Tapu senedi-tapu sahibinin kimlik fotokopisi
2-Yapı kullanım izin belgesi (Bina 12 Ekim 2004 tarihinden önce yapılmış ise izin belgesine gerek yok. Bu konuda Yüreğir Belediyesi Emlak Müdürlüğü beyan dökümünden bilgi alınabilir.)
3-İşyeri tapu sahibine ait değilse, kira kontratı veya muvafakat name
4-Vergi levhası
5-Ruhsat fotokopisi
6-İmza beyanı
7-Oda kayıt ve faaliyet belgesi
8-Kimlik fotokopisi(Vatandaşlık numaralı)
9-İtfaiye raporu (Büyükşehir Belediyesinden)
10- Plastik telli dosya04.05.2018 YazdırRuhsatnamenin eczacı/mesul müdürün talebine istinaden iptali

 1. Dilekçe:Eczacının eczanesine ait ruhsatının iptal edilmesi talebine ilişkin dilekçe.
 2. Ruhsatname aslıve varsamesul müdürlük belgesi aslı
 3. İTS'den ilaç olmadığına dair döküm


04.05.2018 YazdırAdana İl Sağlık Müdürlüğüne verilmesi gereken evraklar;

 1. T.C. Kimlik Numarası beyanı (Kimlik fotokopisi)
 2. Diplomanın İl Sağlık Müdürlüğünce onaylı sureti,diplomanın noter onaylı aslı ya da mezuniyet belgesi
 3. Eczacılık yapmasına mâni mahkumiyetinin bulunmadığına dair yazılı beyanı,(adli sicil kaydı(E-devlet))
 4. Mesleki faaliyetlerini içerir özgeçmiş,
 5. Mesleğini yapmayı engelleyecek bir hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu (EK-5 formatında) ile mesleğini yapmayı engelleyecek derecede iki gözünün görmekten mahrum olmadığına dair uzman hekim raporu,(EK-5 formatında)
 6. İki (2) adet vesikalık fotoğraf,
 7. Yardımcı eczacı daha önce başka bir işte çalışmışsa o işten ayrıldığını kanıtlayan belge.
 8. Oda Kayıt belgesi(Odadan temin edilecektir.)
 9. Meslekten men yoktur yazısı(Odadan temin edilecektir.)
 10. Ataması yapılan eczacının işe giriş dilekçesi,
 11. Atama yapılan eczanenin işe başlatma dilekçesi
 12. İkametgah(E-devlet)
 13. Eczaneye ait sertifikanın aslı(Sertifika üzerine yardımcı eczacı bilgisi işleneceğinden gerekmektedir.)
 14. Yardımcı eczacının işe giriş durumunu gösterir aşağıda sayılan belgelerden en az biri;
 • SGK hizmet dökümü,
 • Yardımcı eczacının işe girişinin yapıldığını gösterir SGK işe giriş bildirgesi,
 • İŞKUR’dan alınan ve işe başlangıç tarihini gösterir resmi yazı,
 • İŞKUR’ca yürütülen program kapsamında işe başladığını gösterir İŞKUR sözleşmesinin sureti,
 • KOSGEB vb. kamu kurum ve kuruluşlarınca verilen destekler kapsamında işe alımı yapılan yardımcı eczacının işe başladığı tarihi belirten resmi yazı.

Adana Eczacı Odasına teslim edilmesi gereken evraklar;

 • Ataması yapılan eczacının işe giriş dilekçesi
 • Atama yapılan eczanenin işe başlatma dilekçesi
 • Atanan eczacının SGK işe giriş bildirgesi


28.07.2020 YazdırECZANE DEVRİ ALIRKEN ODA TARAFINDAN İSTENEN BELGELER

Eczane Adı ve Açık Adresini Belirten Devir alma Dilekçesi

Devir Etmek isteyen eczacının açık adresi ve devir alan bilgisini içerenbildiren dilekçe

Bölge Temsilcisinden Alınacak Yazı
Eczane Açmak İstediği Yerin Krokisi ve Vaziyet Planı (1 Adet) ( A4 boyutunda)
Tapu Fotokopisi
Kira Kontratı fotokopisi
Eczanenin Adına Kayıtlı Su ve Elektrik Faturası veya Güvence Alındısı Fotokopileri

Eczane Devir Tutanağı ( Sağlık Müdürlüğü Tarafından Verilen)19.08.2022 Yazdır1-Diploma örneği: Eczacının Sağlık Bakanlığı'ndan tescilli diplomasının (ön yüzünün ve tescilli arka yüzünün) noterden tasdikli sureti veya diplomanın ibraz edilmesi durumunda müdürlükçe de onayı yapılabilmektedir.


2-Özgeçmiş:İkinci eczacının el yazısı ile yazıp imzaladığı özgeçmişi.


3-Ayrılış belgesi: Varsa, en son çalıştığı eczane/ecza deposu/iş yerinden ayrıldığına dair belge (tasdikli olmalı ve tasdik eden yetkilinin isim ve imzası bulunmalıdır.)


4-Göz raporu: Eczacılık yapmasında sakınca yoktur ibaresi bulunmalıdır. Göz doktorunun adının ve unvanının açık olarak yazıldığı resmi tasdikli rapor, (doktorların e-imzası ile yazılabilen ve e- nabız sisteminde de görüntülenebilen şeklinde olması ve barkod bilgisinin olması gerekmektedir.)

5-Sağlık raporu: Resmi bir sağlık kurumundan alınmış sağlık raporu: (Raporda "fiziksel ve ruhsal açıdan eczacılık yapmasında sakınca yoktur" ibaresi mutlaka bulunmalıdır) (doktorların e-imzası ile yazılabilen ve e- nabız sisteminde de görüntülenebilen şeklinde olması ve barkod bilgisinin olması gerekmektedir.)


6-Adli Sicil kaydı:İkinci eczacı adına düzenlenmiş olmalıdır. Adli sicil kaydı var ise ilgili Mahkeme kararlarının fotokopileri de eklenmelidir.


7-Vesikalık fotoğraf: Son 6 (altı) ay içerisinde çekilmiş, 4x6 cm boyutlarında, 4 (dört) adet vesikalık fotoğraf (Polaroid veya renkli fotokopi olmamalıdır).


8-Dilekçe:2 Adet ikinci eczacı atama dilekçesi.(Atanma ve atama dilekçeleri)


9- Eczacı Odası Kayıt belgesi ve Türk Eczacıları Birliğinden meslekten men cezası olmadığına dair yazı

10-İkametgah

11-Kimlik fotokopisi

12-Eczaneye ait sertifikanın aslı(Sertifika üzerine ikinci eczacı bilgisi işleneceğinden gerekmektedir.)

13- SGK İşe giriş bildirgesi (E-devletten alınabilir.)

14-İkinci eczacı ataması için matbu form


NOT:İstenilen belgeler İl Sağlık Müdürlüğü’ne yapılan başvuru tarihinden (ilk başvuru tarihi) en fazla 1 (bir) ay önce alınmış olmalıdır.22.08.2022 Yazdır