SGK BAŞKANLIĞININ İSTİSNAİ DURUMLARDA MUAYENE KATILIM PAYLARININ TAHSİLİ HAKKINDA DUYURUSU

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Eczacıları Birliği web sitesinde yayınlanan yazı ile;

Bilindiği gibi, 18/9/2009 tarih ve 27353 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile sağlık hizmeti sunucularında yapılan ayaktan hekim ve dişhekimi muayenesi katılım payı tutarları ve tahsil yöntemi yeniden belirlenmiş, muayene katılım payı tahsili ile ilgili olarak, Tebliğin (2) numaralı maddesinin son fıkrasında, ““İstisnai durumlar nedeniyle Kurum bilgi işlem sisteminden hasta takip numarası/ provizyon alınamamasına rağmen gerekli sağlık yardımları sağlanan, (3.3) numaralı maddenin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kişilerden muayene katılım payı tahsil edilmesi gerekenler için muayenenin yapıldığı sağlık kurumlarınca kişilerden tahsil edilir.”hükmünün yer alması nedeniyle, Birliğimiz tarafından yapılan bilgilendirmelerde, yabancı ülkelerle yapılan sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilerin ayaktan hekim ve dişhekimi muayene katılım paylarının, ilgili sağlık kuruluşunca kişilerden tahsil edilmesi gerektiği duyurulmuştur.

Bu konuda, Eczacı Odaları ve üyelerimiz tarafından Birliğimize yapılan bildirimlerde, bazı Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri tarafından, yurtdışı sigortalılarına ait muayene katılım paylarının eczane tarafından tahsil edilmesi gerektiğinin ifade edilmesi nedeniyle, konu hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na yazılı başvuruda bulunularak, yurtdışı sigortalılarının muayenelerine ait katılım paylarının tahsilinde yapılacak uygulamaya açıklık getirilmesi ve uygulamada, Tebliğ hükmüne aykırı olmakla beraber yurtdışı sigortalıların muayene katılım paylarının eczaneler tarafından tahsil edilmesi söz konusu ise, bu durumun resmi şekilde duyurulması ve resmi duyuru sonrasında bu uygulamaya başlanması talep edilmiştir.

Konu hakkında  Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na yaptığımız yazılı başvurumuz bugüne kadar herhangi bir resmi yazı ile cevaplandırılmamıştır. Ancak, 04.02.2010 tarihinde Merkez Heyetimiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Sayın Hasan Çağıl ile yapılan görüşmede sorunun bir kez daha sözlü olarak aktarılması üzerine, Sayın Genel Müdür tarafından verilen talimat gereğince, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Kurum web sitesinde 04.02.2010 tarihli “İstisnai Durumlarda Muayene Katılım Paylarının Tahsili Hakkında Duyuru” yayımlanmıştır. Kurum web sitesinde 05.02.2010 tarihinde yayıma giren bu duyuruda,

- 18/9/2009 tarih ve 27353 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile sağlık hizmeti sunucularında yapılan ayaktan hekim ve dişhekimi muayenesi katılım payı tutarları ve tahsil yönteminin yeniden belirlendiği,

- Söz konusu Tebliğin (2) numaralı maddesinin son fıkrasında “İstisnai durumlar nedeniyle Kurum bilgi işlem sisteminden hasta takip numarası/ provizyon alınamamasına rağmen gerekli sağlık yardımları sağlanan, (3.3) numaralı maddenin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kişilerden muayene katılım payı tahsil edilmesi gerekenler için muayenenin yapıldığı sağlık kurumlarınca kişilerden tahsil edilir.” hükmü yer almakla birlikte yabancı ülkelerle yapılan sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilerin ayaktan hekim ve dişhekimi muayene katılım paylarının tahsilinde farklı uygulamaların yapıldığının tespit edildiği,

Bu itibarla, yurtdışı sigortalılarının;


• BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARI VE AİLE HEKİMLİKLERİNDEKİ MUAYENE KATILIM PAYI’NIN kişilerin muayeneye ilişkin reçete ile eczanelere müracaat aşamasında eczaneden,

• İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDAKİ MUAYENELERİNE İLİŞKİN KATILIM PAYININ ise, sağlık kurumunca (muayene sonrası reçete düzenlenmemiş ise 3 TLlik indirim uygulanarak) kişilerden,

tahsil edileceği bildirilmiştir.

Konu hakkında Sağlık Uygulama Tebliği’nin ilgili maddesi son derece açık olup, Kurum yetkilileri ile yapılan görüşmede, Kurum tarafından yayımlanacak bir SUT değişikliği ile, ilgili maddede yeni bir düzenleme yapılacağı belirtilmiştir. Bu nedenle, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından, “İstisnai Durumlarda Muayene Katılım Paylarının Tahsili Hakkında Duyuru”nun yayımlandığı 05.02.2010 tarihine kadar düzenlenmiş ve eczaneler tarafından karşılanmış olan reçeteler için,  yurtdışı sigortalılarına ait muayene katılım payının eczanelerden kesilmesi gibi bir uygulama söz konusu olmayacaktır.

Buna göre, 06.02.2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yurtdışı sigortalılarının birinci basamak sağlık kuruluşları ve aile hekimliklerindeki muayenelerine ilişkin katılım payının kişilerin muayeneye ilişkin reçete ile eczaneye müracaatında eczane tarafından tahsil edilmesi gerektiği konusunda bilgilerinizi, ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.