GÜNEY ECZA KOOPERATİFİ SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURUL KONUŞMASI

Divanın Değerli Başkan ve Üyeleri,
Örgütlerimizin Değerli Başkan ve Yöneticileri,
Saygıdeğer Meslektaşlarım,
Adana Eczacı Odası Yönetim Kurulu adına hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum.
Değerli Meslektaşlarım,
Öncelikle EDAK ve Güney Ecza Kooperatif Yöneticilerine, bölgemizde ecza kooperatifçiliğine ve eczacılığa sağladıkları katkı ve harcadıkları emekten ötürü teşekkür ederim.
Değerli Meslektaşlarım,
Yaklaşık 35 yıllık ecza kooperatifçiliği serüveninde 30’u bulan kooperatiflerimizin sayısı bugün çeşitli nedenlerden ötürü maalesef 4’e düşmüş, süreç içerisinde %30’lara varan pazar payı ise bugün % 17-18’ler civarına gerilemiştir.
Bölgemizde ecza kooperatifçiliği ise bir çok kez sekteye uğrasa da bölge eczacılarımızın özverili desteği ile bugünkü noktaya gelmiş, pazar payı olarak %20’lere yaklaşmış ve daha da ileri bir noktaya taşınabilecek konuma gelmiştir.
Hepinizin hatırlayacağı gibi, yaklaşık 10 yıl önce kooperatiflerimizin yaşadığı ekonomik sıkıntılardan kaynaklı olarak uygulanmaya başlanan Ulusal Boyut Projesi ile; İstanbul Ecza Koop, Ankara Ecza Koop, Bursa Ecza Koop, Eskişehir Ecza Koop, EDAK Güney Ecza Koop işbirliği, kooperatif hizmetlerinin aksamamasını ve ilgili bölgelerdeki eczacılarımızın koop hizmetlerinden faydalanmalarının devamını sağlamıştır.
Süreç içerisinde bu birlikteliklerden EDAK – Güney Ecza Kooperatifi birlikteliği devam etmiş, Eskişehir- Bursa ile Ankara-İstanbul ile birleşerek yollarına devam etmişlerdir.
Değerli Meslektaşlarım,
O süreçte Adana Eczacı Odası olarak bizlerde Güney Ecza Koop - EDAK işbirliğine destek vermiş aynı zamanda da Ulusal Boyut Projesi ile kooperatiflerimizin ortak hareketini sağlayacak, tek elden Türkiye politikalarını belirleyecek ve tüm eczacılarımızı yavaş yavaş kooperatif şemsiyesi altına alacak bir yapının beklentisi içerisine girmiştik. Fakat bugün gelinen noktada bu beklentilerimizin oluşmamasının yanı sıra bölgemizde Güney Ecza Kooperatifi- EDAK işbirliğinde yaklaşık bir yıldır süren sıkıntılar su yüzüne çıkmaya başlamış, EDAK ve Güney Ecza Kooperatifi faaliyetlerini ayrı ayrı sürdürme noktasına gelmişlerdir.
Bugün kimilerine göre Güney Ecza Koop ekonomik olarak kendi ayakları üzerinde durmalı ve depoculuk faaliyetlerini tek başına sürdürmeli, kimilerine göre; Güney Ecza Koop, EDAK ile birleşmeli ve bölgemizde EDAK olarak kooperatif faaliyetlerini devam ettirilmeli, kimilerine göre ise, bu birliktelik olduğu gibi devam etmelidir.
Değerli Meslektaşlarım,
Eczacılığın yeniden şekillendiği zorlu bir dönemden geçiyoruz. Eczacılarımızın ekonomik olarak ciddi sıkıntıları var. Eczacı örgütleri olarak önceliğimizin bu sıkıntılara çözüm bulmak olduğunu unutmamalıyız. Özellikle eczacılarımızın ekonomik örgütleri olan kooperatiflerimize bu konuda ciddi görevler düşmektedir.
Bugün bunları konuşmamız gerekirken maalesef, bizler bölgemizde depoculuk faaliyetlerinin hangi kooperatifimiz tarafından yapılacağının tartışmasını yapmaktayız.
Bize göre hem Güney Ecza Kooperatifi hem de EDAK yöneticilerimiz tarihi bir sorumluluk altındadır. Önümüzdeki süreçte bölgemizde alınacak yanlış kararlardan ötürü, kooperatifçilik sekteye uğrarsa, hiç kimse bunun bölgemizde doğuracağı sonuçlar noktasında eczacıya hesap verebilecek durumda olamaz.
Nitekim diğer dağıtım kanalları ile kooperatifimizin Ocak, Şubat, Mart satışları değerlendirildiğinde ve eczacılarımızın gelişmelere yönelik söylemleri bizleri endişelerimizde haklı çıkarmaktadır.
Bizler, bölgemizde kooperatifçiliğin zarar görmesini istemiyoruz. Fakat, gelinen sürecinde kooperatifçiliğe zarar verdiğini, en azından sürecin bundan sonrası için doğru yönetilmesinin şart olduğunu düşünüyoruz.
Değerli Meslektaşlarım,
Çukurova eczacısı, kooperatifleri ile ilgili süreç içerisinde bedeller ödemiş, her şeye rağmen kooperatiflerine sahip çıkmış ve bundan sonra da sahip çıkacağını göstermiştir.
Bize göre artık kooperatiflere ve eczacılara daha fazla sahip çıkması gerekenler, yeni yol ve modeller öneren değişime pozitif anlamda önderlik edebilecek ve revizyon için cesur adımlar atabilecek örgüt yöneticileridir.
Kooperatif Ortaklarına, on yıl önce başlayan süreç doğru ve yeterli anlatılamadığı gibi bugün yine bu süreç tam olarak ifade edilememekte, eczacıların tercih yapması istenmektedir. Bugün eczacıya iki tabeladan biri, bilerek ya da bilmeyerek tercih konusu yapılıyor. Bizler bölgemizde birçok eczacı ile görüştük konu ile ilgili kooperatif ortağı üyelerimizle toplantılar yaptık. Eczacılarımız bölgemizde kooperatifçiliğin zarar görmemesini istiyorlar, yapılanların da kooperatifçiliğe zarar verdiğini düşünüyorlar.
Değerli Meslektaşlarım,
Ortak hedefimiz, kooperatifçilik ve bölge eczacılarımızın menfaati ise, yaşanan sorunların iki kooperatifimizin yönetimleri arasında çözülerek eczacının karşısına çıkılmasının doğru bir yöntem olduğunu, bölgemizde kooperatifçiliğin yeni ve eczacılarımız açısından belirsizliklerle dolu bir maceraya sürüklenmesinin ise doğru bir yaklaşım olmadığını düşünüyoruz.
Bu anlamda kontrolsüz ve plansız olarak alınacak kararların konsensüs sağlanmadan hayata geçirilmesinin ise, bölgemizde kooperatifçilik adına verilen emeklerin zayii edilmesi anlamı taşıyacağını ve buna da Adana Eczacı Odası Yönetim Kurulu ve Adana Eczacıları olarak seyirci kalamayacağımızın bilinmesini istiyoruz.
Sonuç Olarak, Tüm dünyada büyük şirketlerin dahi birleşerek daha da güçlendiği bir süreçte ecza kooperatiflerimizin tüm eczacı kooperatifleri birliği çatısı altında, tek vücut olarak Türkiye politikalarını belirlediği bir ortamda, kooperatifçiliğin sadece ilaç dağıtım işi olmadığından hareketle; ortaklarının üye veya müşteri olmadığı algısına sahip, ortakları ile karar ve projelerini paylaşan geleceği kucaklayan, dağıtım kanallarına karşı piyasayı koruyan bir anlayıştan uzaklaşarak piyasaya hakim ve belirleyen bir anlayışa sahip, eczacıların sadece belli bir kısmına değil, tamamına hizmeti amaçlayan ve hepsinden önemlisi kooperatifçiliğin özünün sadece para kazanmak olmadığını bilerek, kooperatifçilik bilincini yaşayan, tabela kavgasından uzak bir kooperatif algısına sahip, kısır ve dayatmacı yaklaşımlardan uzak bir yapı oluşmasını istiyor ve bekliyoruz.
Bu anlamda bu Genel Kurulun, mesleğimize ve meslektaşlarımıza katkılar sunmasını diler, Hepinize sevgi ve saygılarımı sunarım.
Ecz. Ersun ÖZKAN
Adana Eczacı Odası
Başkan