HEPATİT B İMMUNGLOBULİNİ KULLANIM İLKELERİ HAKKINDA

Odamıza TEB'den gelen 02/08/2006 tarih ve 4132 sayılı yazı ile;

T.C Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün Birliğimize gönderdiği 26.07.2006 tarih, 14271 sayılı yazı ile, T.C Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün 13.05.2006 tarih, 035887 sayılı yazısı gereğince Hepatit B virüs yüzey antijeni taşıyan (HbsAg) hastalarda karaciğer transplantasyonu sonrası enfeksiyon proflaksisi için Hepatit B İmmunglobulini kullanım endikasyonunun bulunduğu, Tedavi Yardımına İlişkin Tebliğ’de yer alan “12.7.12 İmmunglobulinlerin Kullanım İlkeleri” başlığı altında yapılan düzenlemeler, transplantasyon sonrası profilaksi için nasıl bir yol izleneceği ve dozları ile ilgili bilgi içermediği belirtilmekte, bu endikasyonda kullanımı söz konusu ilaçların prospektüsünde de belirtildiği gibi ameliyat süresince karaciğersiz fazda 10.000 IU, ameliyattan sonra ise her gün (yedi gün boyunca) 2.000 IU şeklinde, takip eden uzun dönem tedavi süresince aylık Anti HBs serum seviyesi kontrolleriyle, 100 IU/Litre serum seviyesi olacak şekilde sürdürülmesi gerektiği, bu uzun dönem tedavi süresince aylık toplam 2000 IU dozuna kadar kullanılmasının uygun olduğu bildirilmektedir.

Meslektaşlarımıza duyurulur.

immunglogulin.JPG