TEB Eczacılık Akademisi ve Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalları Toplantısı Sonuç Bildirgesi

Değerli Meslektaşlar,

TEB tarafından yayımlanan duyuru ile;

Türk Eczacıları Birliği ve Eczacılık Akademisi ile Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalları Buluşması Toplantısı, 9 Şubat 2019 tarihinde Ankara’da düzenlendi.

Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti ve Denetleme Kurulu Üyeleri, Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi Yönetim Kurulu Üyeleri Eczacılık Fakültesi Dekanları ve Akademisyenleri ile Bölge Eczacı Odaları’nın Başkan ve Yöneticilerinin katıldığı toplantıda bir araya gelen Türk Eczacıları Birliği (TEB) Eczacılık Akademisi ve Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı başkanları ve öğretim üyeleri toplantı gündemleri itibariyle görüştükleri konular çerçevesinde aşağıdaki hususları meslek kamuoyuna açıklamayı gerekli görmüşlerdir:

Eczacılık İşletmeciliği akademik disiplini, güncel eczacılık konuları ile birebir ilişkili konularda bilimsel bilgi birikimi oluşturmakta ve bu birikimlerini fakülte ve mesleki platformlarda paylaşmaktadır. Eczacılık İşletmeciliği alanı ülkemizde de giderek önemi artan bir öğrenme alanı olmasının yanı sıra eczacılık yeterliliklerine önemli katkılar sağlayan bir alandır. Yaklaşık 37 bin eczacının mesleki bütünleşme alanı olan TEB’nin görevlerinden ve sorumluluklarından biri de Eczacılık Akademisi aracılığıyla, yaşam boyu öğrenmenin sağlanmasıdır.

TEB Eczacılık Akademisi ve Eczacılık İşletmeciliği alanları öğretim üyeleri, Türkiye’de ihtiyaç duyulan hizmet, eğitim ve araştırma ihtiyaçlarının temini ve uygulanması konusunda ortaklaşa çalışmalar yürütmeye istekli olduklarını bildirmişlerdir.

Etik değerleri dikkate alan bir eczacılık geleneğinin sürdürülmesi, ihtiyaç temelli stratejilerin geliştirilmesi, halk sağlığını öncelik edinen eğitimlerin planlaması için işbirliği yapılmasına karar verilmiştir.

TEB Eczacılık Akademisi ve toplantıya katılan meslek örgütü temsilcileri, gerek lisans eğitimi düzeyinde gerekse meslek içi eğitimlerde, dönüşen ihtiyaçları göz önüne alarak, ağırlıklı olarak aşağıda belirtilen konulara yer verilmesinin önemini vurgulamışlardır.

1. Eczane hizmetlerinin yönetimi ve organizasyonu

2. Hasta danışmanlığı

3. Meslek hukuku

4. Örgütsel aidiyet ve kooperatifçilik

5. Eczane düzeni ve eczacı imajı

6. Finansman yönetimi ve muhasebe

7. Etik

8. Sosyal bilimlere ait diğer bazı konular (Antropoloji, Sosyoloji, Davranış Bilimleri)

9. İletişim kanalları ve gelişen teknolojilerin kullanımı

10. Personel yönetimi

Eczacılık İşletmeciliği, Ulusal Eczacılık Çekirdek Eğitim Programında, Eczacılık alanında Sosyal, Davranışsal ve Yönetimsel Bilimleri içeren özel bir konudur. Sadece satış olarak düşünmek ve kavramı bu sınır ile kısıtlamak mesleğin önünü tıkamaktadır. Karlılığın sadece maddi olarak ölçülmesi söz konusu değildir. Bu doğrultuda; meslektaşlarımıza, bilimsel olmayan ve etik dışı eğitim veya koçluk adı altında sunulan hizmetlerin önüne geçilmesinde işbirliği yapılmasının önemi, 9 Şubat 2019 tarihindeki toplantıda vurgulanmıştır. İnsan sağlığının kutsallığı konusunda eğitim almış eczacıların yüksek kalitede meslek içi eğitimlerinin sağlanması, mesleğin geleceğini şekillendirecektir. Çünkü eğitim kalitesi doğrudan hizmet kalitesi ile ilişkilidir ve eğitim yaşam boyu sürmelidir.

Toplantıya katılanların gündeme getirdiği konular şu şekilde sıralanmıştır:

1. Ulusal Eczacılık Çekirdek Eğitim Programı’nda yer alan, eczacılığın sosyal, davranışsal ve yönetimsel alanıyla ilgili yetkinlik ve yeterlilikler,

2. Eczacılık lisans eğitiminde, Eczacılık İşletmeciliği alanıyla ilgili ders içeriklerinin genişletilmesi,

3. TEB Eczacılık Akademisi tarafından verilen eğitimlere Eczacılık İşletmeciliği alanındaki öğretim elemanları tarafından katkı verilmesi, bu bağlamda her yıl güncel gereklilikler doğrultusunda TEB Eczacılık Akademisi’ne eğitim tekliflerinde bulunulması,

4. Eczanelerde destek amacıyla faydalanılan destek yazılımları ile ilgili eğitim içerikleri,

5. Yeni açılan eczacılık fakülteleri ve Tıp Fakültelerinde olduğu gibi Eczacılık Fakültelerinde de “Eczacı” dekan konusunun gerekliliği,

6. Lisans eğitimindeki stajların önemi ve serbest eczacıların bu aşamadaki rolünün yeniden yapılandırılması,

7. Meslek hukuku ve mevzuatı hakkında bilinçlenme/bilinçlendirme alanında yapılabilecek işbirlikleri,

8. Diğer sağlık çalışanları ve toplumun eczacılar ve eczacılık konusunda farkındalığının arttırılması,

9. Eczacıların kariyer seçenekleri ve planları,

10. Hasta-eczacı iletişiminin kalitesinin arttırılması,

11. TEB Eczacılık Akademisi tarafından verilen eğitimlerin kredilendirilmesi,

12. Diploma denklikleri,

13. Eczacılık İşletmeciliği alanının lisansüstü düzeyde devamlılığının sağlanması,

Hem Eczacılık İşletmeciliği alanındaki öğretim elemanlarının hem de TEB Eczacılık Akademisi’nin, Eczacılık mesleğinin, hizmet kalitesini arttırarak faaliyetlerine devam edebilmesine yönelik gerçekleştirilen bu toplantı, her iki alanın da bir araya gelerek karşılıklı farkındalıklarının arttırılması ve işbirliğinin sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu iş birliğinin en kısa sürede hayata geçmesi elzemdir.

Bu toplantının gelecek çalışma ve başarıların bir başlangıcı olduğuna inancımız tamdır. Eczacı dostlarımıza saygılarımızla duyururuz.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ