12 EYLÜL 2019 DA YÜRÜRLÜĞE GİREN SUT DEĞİŞİKLİKLERİ İLE İLGİLİ ODAMIZ ÇALIŞMASI

Değerli Meslektaşlar,

4 Eylül  2019  tarih  ve 30878  sayılı Mükerrer  Resmi  Gazetede  yayımlanan ‘ Sosyal  Güvenlik  Kurumu Sağlık  Tebliğinde  Değişiklik  Yapılmasına  Dair  Tebliğ ‘  ile SUT’ un bir çok maddesinde  düzenleme yapılmıştır. 12 Eylül 2019tarihinde yürürlüğe giren güncel SUT ‘ ta yeralan bazı önemli değişiklikler ile ilgili Odamız çalışmasıdır;

1-Kırmızı, mor, turuncu ve yeşil  reçetelerin elektronik  reçete  olarak düzenlenmesi  zorunlu  hale gelmiştir. (Kırmızı, mor, turuncu ve yeşil  matbu reçetelerin bedelleri yalnızca Kurumun resmi  internet  sitesinde, MEDULA sisteminden kaynaklanan nedenlerle, belirtilen sürelerde,elektronik  reçetelerin  düzenlenemediği duyurusuna istinaden Kurumca karşılanacaktır.)

2-Yatan  hastalara düzenlenen  reçetelerde –Eczanemizde Yoktur- ibaresinin  bulunması  zorunluluğu  kaldırılmıştır. (Yatan  hasta  reçetelerinde  başhekim  onay  ve yatan  hasta  ibaresi  bulunması zorunludur.)

3-Juvenil romatoidartritte,

18 yaşından  küçük iken ACR  pediatrik cevap  kriterine  göre  yanıt  alınmış  hastalarda  DAS  28 skoru  koşulları  aranmaksınız mevcut tedavilere devam  edilebilir. 18  yaş  üzerinde  hastalığın  alevlenmesi  durumunda ise  erişkin  koşulları DAS  28  skorlaması geçerlidir.

 

4-“SNRI, SSRE,RIMA,NASSA ( venlafaksin, duloksetin, tianeptin, maklobemid,mirtazapin, mianserin...) grubu  antidepresanlar için 6 aydan  uzun  süre  kullanılması gereken  durumlarda  sadece  psikiyatri uzman  hekimlerince reçete edilmesi  veya  psikiyatri  uzman  hekimlerince  düzenlenen   uzman  hekim  raporuna  dayanılarak  tüm  hekimlerce  reçete  edilmesi  halinde  bedelleri  Kurumca  karşılanır. Bu şekilde nöroloji uzmanının bu ilaçları recete edebilme süresi 6 ayla sınırlandırılmış , rapor düzenleme yetkisi SADECE PSİKİYATRİ UZMANLARINA verilmiştir.

Düzenlemeden önce çıkmış mevcut Nörolog raporları süresi sonuna kadar geçerlidir ve bu raporlara istinaden 6 aya kadar tüm hekimlerce, 6 ayı aşan durumlarda psikiyatri uzmanı tarafından tekrar reçete edilebilir.”

 

    “BupropionHCl, vortioksetin  ve agomelatin için  major  depresif  bozukluk  tanısı    bulunması zorunluluğu  kaldırılmış. Bu ilaç grupların orta- ağır  depresif  bozukluk  tanısı  mevcudiyetinde psikiyatri uzmanı ve psikiyatri uzmanı raporuna istinaden  bedelleri ödenecek şeklinde değişmiştir.Nöroloji uzmanın bu ilaçları reçetelemesi engellenmiştir.

Rapor düzenleme  yetkisi  SADECE PSİKİYATRİ UZMANLARINA verilmiştir.

SUT değişiminden önce çıkan nöroloji uzmanı raporları ve “major depresif bozukluk” ile çıkmış tüm raporlar süresi sonuna kadar geçerlidir ve bu raporlara istinaden psikiyatri uzmanı ilaçları recete edebilir.”

 

   “Klozapin,olanzapin,risperidon,amilsülpirid,ketiapin,ziprosidon,aripiprazol,zotepine,sertindol  veya  paliperidon  içeren  ürünlerin  nöroloji uzman  hekimlerince  yazılması  ve rapor  edilmesi  kaldırılmış olup SADECE PSİKİYATRİ UZMAN  hekimlerince  reçete edilebilir ve psikiyatri uzmanı tarafından çıkarılan  raporlara  istinaden tüm hekimlerce reçete  edilebilir ibaresi  eklenmiştir.

Sut değişiminden önce çıkmış mevcut nöroloji uzman raporları süresi sonuna kadar geçerlidir ve bu raporlara istinaden psikiyatri uzmanı tarafından tekrar recete edilebilir”

5-Enteral  beslenme  ürünleriyle  ilgili  olarak  diyetetik  tedaviler  ve/veya  obezite  cerrahisi sonucu  oluşan kilo  kayıpları istemli  kilo  kaybı  olarak  değerlendirilmiştir. ( İstemli kilo kaybının oldugu durumlarda oral beslenme solusyonlarının bedeli ödenmez.)

 

6- TenofovirAlafenamidFumarat  (Vemlidy) tedavisi için  ön şartlardan  birisi olan ‘’kemik mineral  dansitesini  etkileyen  ilaç  kullanımı’ SUT’ tan çıkartılmıştır. Halen tedavi almakta olan  hastaların düzenleme  öncesindeki mevcut raporları süresi sonuna kadar geçerlidir.    

7- Dabigatran(Pradaxa), Rivaroksaban (Xarelto) , Edoksaban(Lixiana)  ve  Apiksaban (Eliquis)  kombine kullanılması  halinde  bedelleri Kurumca  karşılanmaz.

 8- Osteoporoz  tedavisinde  kullanılan  Stronsiyum  ranelat /PROTELOS  (kombine kullanımları dahil ) , Raloksifen/EVİSTA, Denosumab/PROLİA etken maddeli  ilaçların  raporlarını endokrinoloji  ve metabolizma hastalıkları uzmanları da düzenleyebilecektir.         

9-

İKS inhale  kortıkosteroid: (örn: budesonid,flutikazon içerenler) , 

 

LABA  uzun etkili  beta agonist ( örn: salmeterol,formoterol,vilanterol, olodaterol, indakaterol içerenler),

 

SABA  kısa  etkili  beta agonisti ( örn: salbutamol) ,

SAMA kısa etkili muskarinik antagonisti ( örn: antikolinerjik)  (ipratropium) belirtmek üzere: 

 

(SAMA VE SABA  KOMBİNASYONLARI VE NEBÜLİZASYON İÇİN KULLANILAN ÜRÜNLER AŞAĞIDAKİ KISITLAMALARA DAHİL DEĞİLDİR.)

 

Astım tedavisinde:

 

(Tedavide  LABA, İKS ve kombinasyonları kullanılabilir.)

     --Mono  ya da kombine  halde sadece  tek bir çeşit LABA  ürünü  Kurum tarafından ödenir.

    --Mono  ya da  kombine  halde sadece  bir çeşit İKS ürünü bedeli Kurumca ödenir.

 

KOAH tedavisinde: 

 

LAMA  uzun  etkili  muskarinik  antagonist ( örn: :tiotropium, umeklidinyum,glikopronyum)  olmak  üzere:

      (Tedavide LAMA,LABA, İKS kullanılabilir.)

    --Mono  ya da  kombine halde  tek bir çeşit LAMA ödenir.

   --Mono  ya da  kombine halde tek bir çeşit LABA  ödenir.

   --Mono ya da kombine halde tek bir çeşit İKS ödenir.

 

TRIMBOW VE TRELEGY

(beklometazon+glikopronyum+formeterol ve flutikazon+umeklidinyum+vilanterol)

TEDAVİDE KULLANILAN ÜÇLÜ KOMBİNASYONLAR OLUP , ÖDENMELERİ SUTTA ÖZEL KOŞULA BAĞLANMIŞTIR. 

 

11-Everolimus(Afinitor) için meme kanserinde geri ödemesi mümkün hale getirildi. 

12- Psöriazis tedavisi için biyolojik ajanlardan  İkselizumab (Copellar) geri ödeme kapsamına alındı.  

13- KML tedavisi  için Bosutinib (Bosulif) geri ödeme kapsamına alındı.

14- Pulmoner Hipertansiyonda seleksipag(Uptravi) geri öedem kapsamına alındı. 

15- Nöropatik ağrıda Kapsaisin(Capciderm krem) geri ödeme kapsamına alındı.

16- Primekrolimus  ve takrolimus (topikal formları) 2 kutuya kadar tüm hekimlerce uygun endikasyonda reçete edilebilir. 2 kutu üzerinde dermatoloji uzman hekimlerince reçete edilebilir. Dermatoloji uzman hekimlerince hazırlanan 1 yıllık  raporlara istinaden aynı reçetede 10 kutuya kadar tüm hekimlerce, 10 kutu  üzerinde kullanılması gereken durumlarda dermatoloji  uzman hekimlerince reçete edilebilir.     

 17- Gabapentin ve Pregabalin sadece  3. Basamak  Sağlık Kuruluşlarından çıkartılan Sağlık  Kurulu raporuna istinaden ve rapor çıkartabilecek uzman hekimler tarafından  reçete  edilmesi durumunda karşılanması mümkün hale getirilmiştir.

    --Nöropatik Ağrı  teşhisinde maksimum 3 ay süreli ve SKR ve rapora istinaden reçete edebilecek branşlar: Nöroloji , Beyin Cerrahisi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Algoloji, Deri ve Zührevi Hastalıkları, Romataloji, Ortopedi ve Travmatoloji , Geriatri veya Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları, ( pregabalin için....nefroloji)

 --Kronik Kas İskelet Ağrısı/Fibromiyalji ‘de maksimum 3 ay süreli SKR ve rapora istinaden reçete edebilecek branşlar: Romatoloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Algoloji Uzmanı

  --Epilepside maksimum 1 yıl süreli Sağlık Kurulu Raporu   ve rapora istinaden reçete edebilecek branşlar: Nöroloji

 

Sut değişiminden önce düzenlenmiş mevcut raporlar süresi sonuna kadar geçerli olup,bu raporlara istinaden “yeni sutta ilgili teşhislerde rapor çıkarabileceği belirtilen yukarıda sıralanan uzman hekimlerce” reçete edilebilir.