4.BÖLGE ADANA ECZACI ODASI


İLAÇ TAKİP SİSTEMİ SÜRECİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Değerli Meslektaşlarımız,

TEB web sitesinde yayınlanan yazı ile,

İlaç Takip Sistemi ve Karekodlu ilaçlarla ilgili uygulamalar konusunda, daha önce de Birliğimiz tarafından yapılan duyurularda ve bilgilendirmelerde ifade edildiği gibi, ilacın, üretildiği nokta ile son kullanıcıya ulaştığı satış noktası arasındaki hareketlerinin güvenlik altına alınması amacıyla tasarlanan sistem, Birliğimiz tarafından da desteklenmektedir.

İlaç Takip Sistemi ile ilgili olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile çok sayıda toplantı ve görüşme yapılmıştır.

Birliğimizin, sistemin hayata geçirilişi aşaması ile ilgili görüş, düşünce ve talepleri yetkililere net bir biçimde sunulmuş, Birliğimiz tarafından İlaç Takip Sisteminin desteklenmesi ve sistemin sağlıklı bir şekilde işlemesinin ön koşulları;

1.     Tek Ekran: Reçete giriş ekranının, hem SGK provizyon sistemine hem de İlaç Takip Sistemine veri aktararak geri bildirim almasını mümkün kılacak şekilde oluşturulması,
2.     Takas: Karekodlu ilaçların eczaneler arasında takas işleminin; acil durum, nöbet, reçete gibi şartlar aranmadan ve fatura kesme gibi eczane pratiğini sıkıntıya sokacak işlemlere gerek olmadan mümkün kılınması, 
3.     İade: İlacın depoya iadesinin gün sınırlaması aranmaksızın ve mevcut işleyişe ilave işlemler getirmeden mümkün olması,
4.     Depolar: Ecza depolarının sistem kapsamından çıkarılmaması,
5.     TEBEOS: Karekod sistemine uyumlu eczane işletim sisteminin (TEBEOS) Türk Eczacıları Birliği tarafından tüm eczanelere ücretsiz olarak dağıtımının tamamlanmış olması,
6.     Verilerin Korunması: İTS bilgilerinin sadece Sağlık Bakanlığı tarafından ve ilaç takibi amacıyla kullanılması, mali verilerin gizliliği noktasında tam güvenliğin sağlanması ve hasta mahremiyetinin yasal koruma altına alınması,
7.     Stok Düzeltme Hakkı: Süreç içerisinde, eczacının inisiyatifi dışında, fiili stok ile gerçek stok arasında meydana gelen farkların giderilmesi için, Birliğimizden alınacak görüşler doğrultusunda belirlenecek usuller çerçevesinde stok düzeltme hakkının sağlanması,

Olarak ilgili taraflara arz edilmiştir.

İlaç Takip Sistemi ile ilgili olarak, 19 Şubat 2010 tarihinde Sağlık Bakanı Sayın Prof.Dr.Recep Akdağ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Ömer Dinçer’in başkanlığında, Türk Eczacıları Birliği, İEİS, AİFD, TİSD ve Türkiye Ecza Depocuları Derneği temsilcilerinin katılımı ile, Sosyal Güvenlik Kurumu’nda bir toplantı  gerçekleştirilmiştir.

Bu toplantıda, Türk Eczacıları Birliği tarafından sunulan taleplerin bir kısmının uygulamaya hazır olduğu ve konuyla ilgili olarak bir açıklama yapılmasının beklendiği ifade edilmiştir. Türk Eczacıları Birliği’nin konu ile ilgili yaklaşımı, uygulamanın doğru bir biçimde başlatılması ve ülke genelinde tüm eczaneler tarafından uygulanabilir hale gelmesi için, ilgili taraflara arz edilen şartlarımızın tamamına uygun biçimde düzenleme yapılmasıdır.

Şubat ayında, önce Maliye Bakanlığı Müsteşarı, ardından Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile bir görüşme yapılarak “stok düzeltme hakkı” ve “takas” uygulamaları konusunda bir düzenleme yapılması talebimiz sunulmuş ve Maliye Bakanlığı tarafından değerlendirmeye alınmıştır. Görüşmede hazır bulunan Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından, taleplerimizin haklılığı ve bir an önce hayata geçirilmesi gerekliliği konusunda destek verilmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da, bu taleplerimizi desteklemektedir.

Bugüne kadar yapılan görüşmelerde, Birliğimiz tarafından, eczanelerin İlaç Takip Sistemi uygulamalarına geçiş ile ilgili olarak ihtiyaç duyacakları teknik donanım ve yazılım temini için yapacakları yatırım maliyeti nedeniyle, eczanelerin içinde bulunduğu ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak, maddi bir iyileştirme yapılması talep edilmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yayımlanan 20.02.2010 tarihli duyuruda, “KAREKODLU ilaçların satışını sağlamak üzere eczacılarımızın yapacağı yatırım maliyetlerine destek olabilmek ve uygulamayı teşvik etmek amacıyla, 5510 sayılı Kanunun 97inci maddesi gereğince Kuruma teslim ettikleri faturaları kapsamında KAREKODLU ilaçlara ait reçeteleri bulunan sözleşmeli eczanelere avans ödemelerinin fatura teslim tarihini takip eden 30 gün içinde yapılacağı” ifade edilmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumunca sergilenen bu yaklaşım, Birliğimiz tarafından eczanelere bir maddi iyileştirme yapılmasına yönelik talebimize uygun biçimde yapılmış bir düzenleme olduğu, ve bu hükmün, Kurum ile Birliğimiz arasında imzalanacak olan protokol revizyonunda yer alması gerektiği değerlendirilmektedir.

Birliğimizin İlaç Takip Sistemine geçişe ilişkin talepleri arasında yer alan TEK EKRAN uygulaması hakkında, reçete giriş ekranının, hem SGK provizyon sistemine hem de İlaç Takip Sistemine veri aktararak geri bildirim almasını mümkün kılacak şekilde oluşturulabilmesi amacıyla, Sosyal Güvenlik Kurumu Provizyon Sistemi web servislerinin, Tebeos Eczane İşletim Sistemi’nin kullanımına açılması önerimiz Kuruma sunulmuş, Kurum yetkilileri tarafından da, bu tür bir uygulamanın yapılabileceği ifade edilmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 20.02.2010 tarihinde yayımladığı duyuruda, “Mart ayı içerisinde İlaç Takip Sistemi ile entegre çalışacak olan (tek ekran, tek program) yeni MEDULA Eczane Sisteminin devreye alınacağı, böylece iki ayrı şekilde teyit almaya yönelik uygulamanın, tek arayüz ve işlemle, başka herhangi bir sisteme (programa) gerek olmaksızın yapılabileceği” ifade edilmiştir. Birliğimizin TEK EKRAN uygulamasına geçilmesi konusunda, bugüne kadar yapılan tüm toplantı ve görüşmelerde dile getirdiği bu talebine uygun olarak, web servislerinin otomasyon sistemlerinin kullanımına açılması uygulamasının bir an önce hayata geçirilmesi son derece önemlidir.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun duyurusunda, tek ekran uygulaması ile ilgili olarak, eczanelerde başka herhangi bir programa ihtiyaç duyulmayacağı ifade edilmekle birlikte, sistem hakkında Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerde, sistem ile uyumlu bir eczane işletim sistemine ihtiyaç duyulacağı bildirilmiştir. Bu konuda, işletim sistemi bulunmayan eczaneler ile, istekte bulunan eczanelerin kullanımına sunulmak üzere, TEBEOS un eczanelere gönderilmesi süreci izlenecektir. Eczanelerimizin kendi işletim sistemleri içinden tek ekran üzerinden hem stok takibini yapabilmesi hem de Provizyon Sistemine reçete girişi ve İlaç Takip Sistemine bildirim yapabilmesi, üzerinde çok önemle durulan bir konudur. Bu nedenle, web servislerinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, TEBEOS ve eczanelerde kullanılan diğer otomasyon sistemlerinin kullanımına açılması ve web servisleri için gerekli kılavuzların Kurum tarafından yayımlanması, Tek Ekran uygulamasındaki en ivedi ve öncelikli işlemlerdir.

İlaç Takip Sistemi kapsamında, eczanelerde  karekod okuyucu ve lisanslı yazılım ile ilgili mevcut durumun değerlendirilebilmesi ve eczanelerin ihtiyacına karşılık verebilecek nitelikte uygulamalar yapılabilmesi için eczanelerden bu konuda ihtiyaç duyulan bilgilerin alınabilmesi amacıyla bir anket formu hazırlanmıştır. Anket Formu, gün içerisinde web sitemizde yayımlanacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun kendi web sitesi üzerinden 20.02.2010 tarihinde yayımladığı bir anket formu da bulunmaktadır. Ancak, bu anketin kapsamının çok dar olduğu göz önünde bulundurularak, geniş kapsamlı bir veri eldesi sağlanması, eczanelerdeki mevcut durumun net ve doğru bir şekilde görülmesi ve eczaneler arasında haksız rekabete neden olacak herhangi bir durumun söz konusu olmaması için, üyelerimizin, web sayfamızda yayımlanacak olan ankete bilgi girişi yapması büyük önem taşımaktadır.

İlaç takip sistemi uygulamaları kapsamında, Birliğimiz tarafından yapılmış olan tüm duyuru ve bilgilendirmelere ve ilaç firmalarına konu hakkında yapılan bildirimlere rağmen, ilaç firmaları tarafından, ilaç ambalajları üzerinde yapılan çeşitli düzenlemeler nedeniyle, eczanelerin depolardan ve hastaların eczanelerden ilaç temininde sıkıntı yaşanmakta olduğu bilinmektedir. Birliğimiz tarafından Sağlık Bakanlığı’na yapılan yazılı başvurumuz ile, 01.01.2010 tarihi itibariyle firmalar tarafından piyasaya verilmeye başlanan yeni ambalaj formuna sahip ürünlerin eczaneler tarafından karşılanabilmesi ve bedellerinin geri ödeme kurumları tarafından ödenebilmesi konusunda, uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi talep edilmiştir. Bu kapsamda, ambalajında sadece karekod bulunan ilaçlar için, karekodun kesilerek yapıştırılması ve bu işlemin geri ödeme için yeterli sayılması konusunda, geri ödeme kurumlarınca ivedilikle bir duyuru yapılması beklenmektedir.

Yapılan görüşme sürecinin genel olarak değerlendirilmesi ile;

Stok düzeltme hakkı ve takas uygulamaları ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı tarafından bir düzenleme yapılması için Maliye Bakanlığına yapılan başvurumuzun, Gelir İdaresi Bakanlığı tarafından değerlendirildiği; konu hakkında Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, Maliye Bakanlığına yaptıkları bildirimler ile bu düzenlemeleri desteklediği,


- İlaç Takip Sistemi Uygulamaları ile ilgili olarak eczaneler tarafından yapılacak yatırım nedeniyle, eczanelere maddi bir destek sağlanması talebimizin, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan 20.02.2010 tarihli duyuruda yer alan “KAREKODLU ilaçlara ait reçeteleri bulunan sözleşmeli eczanelere avans ödemelerinin fatura teslim tarihini takip eden 30 gün içinde yapılacağı” hükmü ile olumlu biçimde değerlendirildiğinin görüldüğü, bu hükmün, Birliğimiz ile Kurum arasında bulunan protokol kapsamına da protokol hükmü olarak alınmasının gerektiği,


TEK EKRAN uygulaması ile ilgili olarak, Birliğimiz tarafından yapılan başvurulara olumlu yaklaşıldığı ve bu amaçla Kurum web servislerinin, eczane otomasyon sistemlerinin kullanımına açılması ile ilgili işlemlerin ivedilikle tamamlanması gerektiği,
- İTS bilgilerinin sadece Sağlık Bakanlığı tarafından ve ilaç takibi amacıyla kullanılması, mali verilerin gizliliği noktasında tam güvenliğin sağlanması ve hasta mahremiyetinin yasal koruma altına alınmasının ilgili taraflarca olumlu karşılandığı,

değerlendirilmektedir.

19.02.2010 tarihinde gerçekleşen değerlendirme toplantısına istinaden, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından gerekli işlem ve duyuruların ivedilikle yapılması beklenmektedir. Süreç ile ilgili gelişmeler, ilgili taraflarca haftalık olarak yapılacak toplantılarda değerlendirilecektir.

Bu süreçte, üyelerimizin, karekodlu ilaçlar ile ilgili olarak 02.02.2010 tarihinde web sayfamızda yayımlanan duyurumuza ve duyuru ekinde yer alan TABLO’ya uygun biçimde uygulama yapmaya devam etmesi; web sitemizde gün içerisinde yayımlanacak olan TEB KAREKOD ANKET FORMU’nu en kısa zamanda doldurarak Birliğimize ulaştırması  gerekmektedir.

http://www.recete.org/?modul=haberdetay&id=1175887 02.02.2010 tarihli Duyurumuza bu linkten ulaşabilirsiniz)