4.BÖLGE ADANA ECZACI ODASI


SGK'NIN 2010-31 SAYILI VE FATURA BEDELLERİNİN ÖDENMESİ KONULU GENELGESİ HAKKINDA

Değerli Meslektaşlarımız,

TEB web sitesinde yayınlanan yazı ile;

T.C.Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan “Fatura Bedellerinin Ödenmesi” konulu 23.02.2010 tarih, 2010-31 sayılı Genelge ile;

12/3/2009 tarih ve 216 sayı ile Kurum Başkanlık Makamı tarafından imzalanarak 17/3/2009 tarihinde yürürlüğe giren Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu 2009/44 sayılı Genelgenin “Hata Oranı ve Kesinti Tutarının Bildirilmesi” başlıklı 6.2. maddesinde “Örnekleme yöntemini kabul eden ya da etmeyen Sağlık Hizmeti Sunucusu, Kurum tarafından bildirilen hata tutarını, hata oranını ve hatalara ilişkin hususları kabul ya da itiraz yolundaki kararını, MEDULA ekranında ‘‘incelendi’’ ibaresinin belirdiği veya elektronik iletinin gönderildiği tarihi takip eden 5 (beş) iş günü içerisinde, ilgili üniteye; MEDULA, e-posta, diğer elektronik sistemlerle veya faks ile bildirecek ve bildirimin yazılı aslını da aynı gün iadeli taahhütlü posta veya elden gönderecektir. Bu şekilde Kuruma yapılan ilk itiraz nihai olup, daha sonra herhangi bir konu itiraz konusu yapılamaz. Bildirimin yazılı aslı beklenmeden Ünitenin ilgili birimi tarafından işlemler başlatılır. İtirazlarda, itirazın elden verilmesi halinde Ünite kayıtlarına girdiği tarih, iadeli taahhütlü postanın postaya veriliş tarihi, itirazların adi posta ile yapılması halinde ise Kurum kayıtlarına giriş tarihi esas alınır.” Hükmünün yer aldığı, bu düzenlemeye göre de, itirazların MEDULA, e-posta, diğer elektronik sistemlerle veya faks ile Kuruma bildirileceğinin ve bildirimin yazılı aslının da aynı gün iadeli taahhütlü posta veya elden Kuruma gönderileceğinin bildirildiği belirtilerek,

Bundan sonra söz konusu itirazların ise, MEDULA, e-posta, diğer elektronik sistemlerle veya faks ile Kuruma gönderilmesi durumunda, bildirimin yazılı aslının aynı gün Kuruma iadeli taahhütlü posta ile gönderilmesinin aranmayacağı, ancak bu durumda söz konusu bildirimin yazılı aslının mutabakat aşamasında Üniteye elden ibraz edileceği, bildirimin yazılı aslının Üniteye ibraz edilmemesi durumunda, Komisyonun çalışmalarına son verileceği ve ödeme işleminin ilk inceleme sonucundaki tutar üzerinden gerçekleşeceği,

Daha önce sağlık hizmeti sunucuları tarafından, itiraz bildiriminin yazılı aslının aynı gün içerisinde elden ya da posta yoluyla Kuruma gönderilmemesi nedeniyle kabul edilmeyen başvuruların da bu çerçevede işleme alınması gerektiği bildirilmektedir.