4.BÖLGE ADANA ECZACI ODASI


01.03.2007 TARİHLİ GENELGE İLE YAPILAN DÜZENLEMELER

01.03.2007 TARİHLİ GENELGE İLE YAPILAN DÜZENLEMELER

(KIRMIZI RENK İLE BELİRTİLENLER YENİ EKLENENLERDİR)


1)

12.7.9. Eritropoietin Alfa-Beta, Darbepoetin, Sevelamer ve Parikalsitol Kullanım İlkeleri

d) Parikalsitol ile tedaviye; hemodiyaliz tedavisi altındaki PTH düzeyleri 300-800 pg/ml değerlerinin arasında olan hastalarda diyalizat kalsiyumunun 1.25 mmol/l ile kullanılmasına rağmen albümin ile düzeltilmiş serum kalsiyumu 9.5 mg/dl ve serum P 4.5 mg/dl olduğu belgelenen hastalarda başlanır. Aynı hasta grubunda düzeltilmiş serum kalsiyum düzeylerinin 10.2, serum P düzeylerinin 6 mg/dl'yi geçtiği durumlarda kesilir. İlgili koşulların söz konusu olduğu hastalarda hemodiyaliz raporuna istinaden 3 aylık dozla nefrolog veya diyaliz hekimi tarafından reçete edilebilir. Tetkikler 3 ayda bir tekrarlanır ve tetkik sonucu reçeteye eklenir.”

2)

12.7.13. İnterferon Kullanım İlkeleri
                A) Kronik Viral Hepatitlerde Alfa İnterferon Kullanım İlkeleri

6) Kronik hepatit-B’de (1)nci madde de yer alan uzman hekimlerce sağlık kurulu raporu ile adefovir veya entakavir kullanılır.

3)

12.7.14. Kanser İlaçları Verilme İlkeleri

c) bendine ilave edilmiştir.

c) Aşağıda belirtilen ilaçların onkolojik tedavide kullanımında hastalığın teşhisi, teşhise esas teşkil eden patoloji veya sitoloji raporunun merkezi, tarihi ve numarası, (patoloji veya sitolojik inceleme yapılamamış ise teşhise esas teşkil eden bilgiler içeren bir epikriz) evre veya risk grubu, varsa daha önce uygulanan kemoterapiler, planlanan kemoterapi ve planı yapan ilgili uzman hekimin adı, unvanı ve imzasının bulunduğu sağlık kurulu raporuna istinaden diğer hekimlerce de yazılabilecektir.
İnterferon alfa 2a-2b, eritropoietin alfa-beta, darbepoetin, trastuzumab, rituximab, (rituximab; nükseden veya kemorezistan CD20 pozitif foliküler lenfoma, diffüz büyük B hücreli lenfoma, mantle hücreli lenfoma tanılı hastaların tedavisinde, evre III veya evre IV CD20 pozitif foliküler lenfomalı hastalarda CVP “siklofosfomid, vinkristin, prednisolon” tedavisine ek olarak, CD20 pozitif diffüz büyük B hücreli lenfomada CHOP kemoterapi şemasına ek olarak kullanımı endikedir. Yukarıda bahsedilen foliküler lenfoma ve mantle hücreli lenfomada maksimum 8 dozda kullanımı geri ödenir. Bu iki durumda rituximab kullanımına cevap veren ancak progresif hastalık gelişen olgularda ilave olarak 4 doz daha kullanılabilir. CD20 pozitif diffüz büyük B hücreli lenfomada maksimum 8 doza kadar geri ödenir. İbritumomab tiuxetan terapötik rejiminin bir parçası olarak kullanıldığında maksimum iki doza kadar geri ödenir.), interleukin-2, bevacisumab, cetuximab, ibritumomab, imatinib (Imatinib; onkoloji veya hematoloji uzmanının bulunduğu en fazla 6 ay süreli sağlık kurulu raporu ile bu uzmanlar tarafından reçete edilir.), gefinitib, erlotinib, octreotid (Octreotid; akromegali tedavisinde endokrinoloji uzmanlarınca reçete edilir.), bortezomib, talidomit, imiquimod, temozolomide etken maddelerini içeren ilaçlar tıbbi onkoloji ile pediatrik onkoloji, hematoloji veya pediatrik hematoloji uzmanlarınca, ayrıca bu uzmanların bulunduğu hastanelerde diğer hekimlerce tavsiye edildiğinde yukarıda sayılan uzmanların uygun görüşüyle (raporda onay kaşe ve imzası ile), sayılan uzmanların bulunmadığı hastanelerde ise hastalıkla ilgili branşlarda diğer uzmanlarca düzenlenmiş sağlık kurulu raporlarına istinaden tüm hekimlerce yazılabilir. Bu ilaçların onkoloji dışı kullanımları ilgili alanlarındaki uzman hekimler tarafından yapılabilir.

Alemtuzumab: Kemik iliği tutulumu gösterir biyopsi sonucuyla, yeterli doz ve sürede alkilleyici ajanlar alan ve fludarabin fosfat kürlerini tamamlayan ya da fludarabin temelli kombinasyon rejimlerine kesin olarak dirençli hale gelmiş (Evre III veya Evre IV Kronik Lenfoid Lösemi-KLL) hastalarında hematoloji uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporunda belirtilmesi şartıyla, sekiz haftalık tedaviyle cevap alınması durumunda raporda belirtilmesi koşuluyla tedavinin on iki haftaya kadar uzatılabilmesi, cevap alınamaması durumunda ise tedavinin sekiz haftayla sınırlandırılması, bu rapora istinaden hematoloji veya tıbbi onkoloji uzmanlarınca reçete edilebilir.

            Vinorelbin tartarat: Vinorelbin tartaratın oral formları, kür protokolünde belirtilmek şartı ve tedaviye enjektabl form ile başlanması koşuluyla tedavinin sekizinci günü oral formları maksimum 120 mg/21 gün dozda kullanılanların bedeli ödenir.

            Fulvestrant: Doğal veya yapay postmenapozal kadınlarda, lokal veya metastaz yapmış hormon reseptör pozitif meme kanserinde, endokrin tedaviden (anastrozol, tamoksifen) sonra ilerlemeye devam etmiş hastalarda, hazırlanan raporda bunların belirtilmesi koşuluyla reçete edilebilir.

4)

12.7.25. Antiepileptik İlaçların Epilepside Kullanım İlkeleri:

Gabapentin, pregabalin ,lamotrigin, topiramat, vigabatrin, levatirasetam, ve bunun gibi yeni nesil antiepileptikler nöroloji (erişkin ve çocuk), çocuk hastalıkları,,fizik tedavi ve rehabilitasyon (25/01/2007 tarihli ve 1117 sayılı genelge ile eklenmiştir) veya nöroşirurji uzman hekimleri tarafından yazılacaktır. Bu uzman hekimlerden birinin bulunduğu, kullanılacak ilacın etken maddesi, kullanım dozu ve süresini belirten sağlık kurulu raporu mevcut ise diğer hekimlerce de reçeteye yazılabilecektir.

5)

 

12.7.30. Pulmoner Hipertansiyonda Iloprost trometamol (İnhaler Formu) ve Bosentanın Kullanım İlkeleri:

            a) Hastaların fonksiyonel kapasiteleri NHYA sınıf III ve IV olmalı,

            b) Kalsiyum kanal blokeri ile yapılan vazodilatasyon testi başarısız ( etkisiz olmalı),

            c) Üçüncü aylık tedavi sonrası kontrolünde klinik efor kapasitesi (6 dakika yürüme testi veya treadmil efor testi), hemodinami veya ekokardiyografik verilerinde düzelme olması gerekmektedir. Ayrıca yine üçüncü ay kontrolünde PAB (Pulmoner arteryel basınç)'ta azalma olmaması (PAB'ın değişmemesi veya artması) halinde ve yukarıdaki verilerde düzelme olmaması halinde tedavi sonlandırılmalıdır. Uygulanacak tedavi 3'er aylık periyotlar halinde yukarıda açıklanan hususlar doğrultusunda sağlık kurulu raporunda belgelenecektir.

            d) İlgili ilaçlar kardiyoloji, kardiyovasküler cerrahi, göğüs hastalıkları, pediyatrik kardiyoloji uzman hekimlerinden birinin düzenlediği sağlık kurulu raporu ile adı geçen hekimlerce reçete edilebilecektir. Bu koşullar yatan hastalar için de geçerlidir.”

6)

EK-2
HASTA KATILIM PAYINDAN MUAF İLAÇLAR LİSTESİ

4. Uzun Süreli Kalp ve Damar Hastalıkları

4.10.4. İloprost trometamol (sadece inhaler formu)

7)

126

Adefovir, Entakavir

(12.7.13. madde esaslarına göre)

127

Zanamivir

EHU* , UH-P

164

Pimekrolimus

Cilt Hastalıkları, pediatri uzman ve pediatri yan dal uzmanları veya bu hekimlerden birinin bulunduğu heyet raporuyla tüm hekimlerce

171

İloprost trometamol (İntravenöz formları)

Üniversite, Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde tanıyı doğrulayan resmi kurumca onaylanmış görüntüleme tetkik raporları eklenmiş; Ortopedi, Genel Cerrahi, Kardiyoloji ve Çocuk Kardiyoloji veya Kalp Damar Cerrahi Uzman Hekimlerinden birinin bulunduğu sağlık kurulu raporu ile yalnızca Sağlık Bakanlığınca izin verilen endikasyonlarda kullanılabilir.

 

191

 

Darifenasin

 

Üroloji ve nöroloji (erişkin ve çocuk), pediatri, kadın doğum, pediatrik cerrahi, FTR, geriatri uzman hekimlerince reçete edilebilir. Sağlık kurulu raporlarında üroloji ve nöroloji (erişkin ve çocuk) uzmanları bulunmak zorundadır. Heyet raporuyla tüm hekimlerce yazılabilir.

 

8)

EK-2/B

SADECE YATAN HASTALARDA KULLANIMI HALİNDE BEDELLERİ ÖDENECEK İLAÇLAR

40. İntravenöz Anti Rh Preparatları (Ayaktan tedavide ITP endikasyonunda; Faktör ve Diğer Kan Ürünlerinin Reçete Edilme İlkeleri başlıklı (12.7.27) maddenin, B) Anti Rh Kullanım İlkeleri fıkrasının d alt bendinde yer alan “Idiopatik (İmmün) Trombositopeni’de Kullanımı koşullarına göre

41. Hemofiltrasyon ürünleri (yoğun bakımda akut böbrek yetmezliğinde

 

9) EK-2/C
AYAKTAN TEDAVİDE SAĞLIK KURULU RAPORU
İLE VERİLEBİLECEK İLAÇLAR

a) 4.Bosentan: sadece primer pulmoner hipertansiyonda evre 3, 4’te ve sklerodermaya bağlı pulmoner hipertansiyonda

Bosentan, Iloprost trometamol inhale formları (madde 12.7.30.'a göre)

b) 14.Ezetimib: Kardiyoloji, iç hastalıkları, kalp damar cerrahi veya nöroloji uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporu ile statinlerle sonuç alınamayan veya karaciğer toksisitesinin başladığı vakalarda, bu durumun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi ve kullanılan statin dozunun azaltılması koşuluyla kullanılabilir.

Ayrıca (EK-2/A) Listesinin 147 nci maddesinde belirtilen şartlar bu kombinasyon için geçerlidir.

c) 16.Fentanyl Transdermal TTS, Fentanyl sitratın oral ve pastil formları

 

d) 17. Gabapentin (Nöroloji, nöroşirurji, pediatri, endokrinoloji uzmanlarınca reçete edilir). Gabapentin, pregabalin (Nöroloji, nöroşirurji, pediatri, endokrinoloji ve fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanlarınca reçete edilebilir.)

e) 28. Metil Fenidat HCl içeren ilaçlardan uzun etkili formlar: hiperaktivite ve dikkat eksikliği tedavisinde, 18 yaş altında, tedavi şemasını içeren, çocuk/erişkin psikiyatrisi uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporuna dayanılarak, çocuk/erişkin psikiyatrisi, çocuk nörolojisi, nöroloji ve çocuk hastalıkları uzmanlarınca yazılabilir.