Mesul Müdürlük İçin Sağlık Müdürlüğü Tarafından İstenen Belgeler

MESUL MÜDÜR ATANMASI

1-Matbu form: Matbu formda yer alan beyannamenin yazı ile tam olarak doldurulması,

Tüm başvurularda eczacı/mesul müdüre ait T.C. kimlik numaralarının matbu formda yer alan beyannamede bulunması gerekmektedir.

2-Diploma örneği: Eczacının Sağlık Bakanlığı'ndan tescilli diplomasının (ön yüzünün ve tescilli arka yüzünün) noterden tasdikli sureti veya diplomanın ibraz edilmesi durumunda müdürlükçe de onayı yapılabilmektedir.

3-Özgeçmiş:Mesul müdürün el yazısı ile yazıp imzaladığı özgeçmişi. 

4-Ayrılış belgesi: Varsa, en son çalıştığı eczane/ecza deposu/iş yerinden ayrıldığına dair belge (tasdikli olmalı ve tasdik eden yetkilinin isim ve imzası bulunmalıdır.)

5-Göz raporu: Göz doktorunun adının ve unvanının açık olarak yazıldığı resmi tasdikli rapor (Özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili Özel Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğünden tasdiklenmiş olmalıdır.) Raporlarda Eczacılık Yapmasında Sakınca Olmadığı belirtmelidir.

6-Sağlık raporu: Resmi bir sağlık kurumundan alınan ve yetkili kişi tarafından tasdik edilmiş rapordur.(Özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise Özel Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğünden tasdikelnmiş olmalıdır.)Raporlarda Eczacılık Yapmasında Sakınca Olmadığı belirtmelidir.

7-Savcılık belgesi: Mesul müdür adına düzenlenmiş olmalıdır. Adli sicil kaydı var ise ilgili Mahkeme kararlarının fotokopileri de eklenmelidir.

8-Vesikalık fotoğraf: Son 6 (altı) ay içerisinde çekilmiş, 4x6 cm boyutlarında, 4 (dört) adet vesikalık fotoğraf (Polaroid veya renkli fotokopi olmamalıdır).

9-Dilekçe: 2 Adet Mesul müdür atama nedenini gösterir dilekçe.(Atanma ve atama dilekçeleri)

10-Mesul müdürlük belgesinin aslı: Mesul müdür değişikliklerinde ayrılan mesul müdüre ait belge. 

11- Bayanlar için: Evlenme Cüzdanının noter tasdikli sureti (Boşanan eczacılar için ilgili mahkeme kararının fotokopisi)

12- Askerlik nedeniyle mesul müdür atanacak ise celp kağıdı

13- Mesul Müdürün Eczacı Odası Kayıt belgesi ve Türk Eczacıları Birliğinden meslekten men cezası olmadığına dair yazı

NOT:İstenilen belgeler (2-3-5-6-7 nci maddelerde yer alan belgeler )İl Sağlık Müdürlüğü’ne yapılan başvuru tarihinden (ilk başvuru tarihi) en fazla 1 (bir) ay önce alınmış olmalıdır.

Başvuru: Belirtilen evraklar tümü yeni tarihli, asıl ve eksiksiz olarak dosyalanmış olmalıdır.

MESUL MÜDÜR AYRILIŞI

1- Dilekçe

2- Mesul müdür istifa dilekçesi

3- Mesul müdürlük belgesinin aslı