Eczane Devir İşlemleri İçin Sağlık Müdürlüğü Tarafından İstenen Belgeler

Ruhsatlandırma

MÜRACAAT


• Eczane devir işlemi için başvurmak isteyen eczacılarımız; öncelikle eczanenin açık adresini belirtecekleri bir adet dilekçe ekinde gerekli evrakları içeren işlem dosyasını şubemize sunacaklardır. Dilekçede eczacının irtibat adresi ve cep telefonu bilgileri bulunmalıdır. Dosyasında herhangi bir eksiği bulunmayan eczacılar için 4. Bölge Adana Eczacı Odası’na resmi yazı yazılmakta ve kroki onayı ile beraber “Uygunluk Belgesi” ve “Değerlendirme Raporu”nun Müdürlüğümüze 20 işgünü içerisinde gönderilmesi istenmektedir. Eczacı Odası’na tüm yazılar kargo aracılığıyla gönderilmekte olup şubemizce elden evrak takibi yapılmamaktadır.

ÖNEMLİ: Eczane açılmak istenen yerde, daha önce eczane açılmış ise ve ruhsatnamesi henüz iptal edilmemişse, söz konusu yerde eczane açmak isteyen kişi, müracaat için, daha önce açılmış olan eczanenin ruhsatnamesinin iptal edilmesini beklemek zorundadır.

Eczane olarak açılacak yerin özellikleri:

• Eczane olacak yerin giriş katının yüksekliği en az 2.40 m, faydalı alanı en az 35 m² olmalıdır. 

• Aydınlık, havadar olmalıdır. Zeminleri; karo, mermer veya benzeri malzemeyle kaplı olmalıdır. 

• Tuvalet, kolonlar vs...faydalı alana dahil değildir. 

• Asma Kat veya Bodrum Kat var ise bunlara ait kroki de bulunmalıdır, ancak faydalı alana dahil edilmez. 

Dosya Tesliminde İstenen Belgeler

1-Dilekçe 

2-Matbu form (Eksiksiz doldurulmuş ve nüfus hüviyet cüzdanı kısmı, eczacının ikametgahının kayıtlı olduğu muhtarlık veya ilgili nüfus müdürlüğünce tasdik edilmiş olmalıdır) 

3-Diplomanın örneği:Eczacının Sağlık Bakanlığı'ndan tescilli diplomasının (ön ve arka tescilli yüzünün) fotokopisi (Diplomanın aslı ya da noter tasdikli sureti görülerek fotokopisine "Aslı Gibidir" kaşesi basılarak tarafımızca tasdik edilecektir.Ayrıca noterden tasdik istenmeyecektir. ) 

4-El yazısı ile yazılmış,tarih ve imza bulunan özgeçmiş. 

5-Eczacının (varsa) en son çalıştığı iş yerinden ayrılış belgesi(ayrılış tarihi ve belgeyi imzalayan kişinin isim ve ünvanı belirtilmeli) *** Daha önce başka bir ilde eczane açılmış ise ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan yazının da dosyaya eklenmesi gerekmektedir. (en son olarak ecza deposunda mesul müdürlük yapan eczacıların da mesul müdürlük belgelerinin iptal edildiğine dair ilgili İl Sağlık Müdürlüğü yazı getirmeleri gerekmektedir.)

6-Göz Raporu(özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise Müdürlüğümüz Tıp Meslekleri Şubesi’nce tasdiklenmiş olmalıdır) 

7-Resmi bir sağlık kurumundan alınmış, eczacının mesleğini yapmasını engelleyecek iyileşmez bir hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu (raporda "fiziksel ve ruhsal açıdan eczacılık yapmasında bir sakınca yoktur" ibaresi mutlaka bulunmalıdır.) 

8-Savcılık belgesi(belgede adli sicil kaydı var ise ilgili mahkeme kararının fotokopileri de eklenmelidir) 

9-İkametgah senedi 

10-Bayanlar için: Evlenme Cüzdanının fotokopisi(Boşanan eczacılar için ilgili mahkeme kararının fotokopisi) 

11-2 adet vesikalık fotoğraf(polaroid veya renkli fotokopi olmamalı)(Son 1 ay içerisinde çekilmiş 4×6 cm boyutlarında) 

12-Eczane yerine ait 1/50 veya 1/100 ölçekli, eczacı adı, eczane adı ve adresinin yer aldığı 1 adet kroki-vaziyet planı 

13-Harç Makbuzu (Harç bedellerinin; ilgili vergi dairesine yatırılması gerekmektedir. )

14-Devredilecek eczane yerinin işyeri olduğunu ve dilekçedeki adresle örtüştüğünü teyid etmek amacıyla aşağıdaki üç seçenekten biri mutlak surette şubemize iletilmelidir:

- Yapı kullanım izin belgesi+adres tespit yazısı (numarataj) (Her iki belgedeki adresler birebir aynı olmalıdır.)

- Emlak Beyannamesi+adres tespit yazısı (numarataj) (Her iki belgedeki adresler birebir aynı olmalıdır.)

- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı. (Bu belgenin mevcudiyeti halinde adres tespit yazısı, yapı kullanım izin belgesi veya emlak beyannamesi istenmeyecektir.) 

*** Diplomadaki ad-soyadı ile şu anda kullandığı ad-soyadı farklı olan eczacıların söz konusu değişikliği belgelemeleri gereklidir.(ilgili mahkeme kararı,nüfus kayıt örneği vs.)

15- Ruhsatname aslı ve varsa mesul müdürlük belgesinin aslı.

16- Devir senedi/tutanağı: İl Sağlık Müdürlüğü Eczacısı (Eczacı bulunmadığı durumlarda doktor), Bölge Eczacı Odası yetkilileri huzurunda, hem bu yetkililerin hem de devir eden ve devir alan eczacıların imzalarının bulunduğu tutanak.