Eczane Nakilleri İçin Sağlık Müdürlüğü Tarafından İstenen Belgeler

Eczanenin nakil edileceği yerin özellikleri:
Eczane olacak yer; zemin katta, faydalı alanı en az 35 m² olmalıdır. Aydınlık, havadar olmalıdır. Zeminleri; karo, mermer veya benzeri malzemeyle kaplı olmalıdır. Banko ve müşterilerin bekleme yerleri zemin katta olmalıdır. Kolonlar vs...faydalı alana dahil değildir. Eczanede asma katın bulunması halinde, asma katın imar yönetmenliğine uygunluğunu gösteren İl İmar Müdürlüğünden tastikli belge getirilmesi gerekmektedir. Asma Kat veya bodrum kat var ise bunlara ait kroki de bulunmalıdır ancak faydalı alana dahil edilmez.

Başvuru: İlk Başvuru Mutlaka İl Sağlık Müdürlüğüne Yapılacaktır.

İstenen Belgeler
1- Dilekçe: Eczacı tarafından bizzat yazılıp imzalanmış olmalıdır.

2- Matbu form: (Eksiksiz doldurulmuş ve nüfus hüviyet cüzdanı kısmı, eczacının ikametgahının kayıtlı olduğu muhtarlıkça tasdik edilmiş olmalıdır. Matbu formda yer alan beyannamenin yazı ile tam olarak doldurulması, Tüm başvurularda eczacı/mesul müdüre ait T.C. kimlik numaralarının matbu formda yer alan beyannamede bulunması gerekmektedir.

3- Noter tastikli diploma örneği: Eczacının Sağlık Bakanlığı'ndan tescilli diplomasının (ön yüzünün ve tescilli arka yüzünün) noterden tasdikli sureti.

4- Göz Raporu: Eczacılık yapmasında sakınca yoktur ibaresi bulunmalıdır. Göz doktorunun adının ve unvanının açık olarak yazıldığı resmi tasdikli rapor. (doktorların e-imzası ile yazılabilen ve e- nabız sisteminde de görüntülenebilen şeklinde olması ve barkod bilgisinin olması gerekmektedir.),

5- Resmi bir sağlık kurumundan alınmış sağlık raporu: (Raporda "fiziksel ve ruhsal açıdan eczacılık yapmasında sakınca yoktur" ibaresi mutlaka bulunmalıdır) Resmi bir sağlık kurumundan alınan ve yetkili kişi tarafından tasdik edilmiş rapordur. (doktorların e-imzası ile yazılabilen ve e- nabız sisteminde de görüntülenebilen şeklinde olması ve barkod bilgisinin olması gerekmektedir.),

6- Savcılık belgesi: Yeni tarihli olmalıdır. Belgede adli sicil kaydı var ise ilgili mahkeme kararının fotokopileri de eklenmelidir. Eczacı adına düzenlenmiş olmalıdır. Adli sicil kaydı var ise ilgili Mahkeme kararlarının fotokopileri de eklenmelidir.

7- 4 adet vesikalık fotoğraf: Son 6 (altı) ay içerisinde çekilmiş, 4x6 cm boyutlarında, 4 (dört) adet vesikalık fotoğraf (Polaroid veya renkli fotokopi olmamalıdır.

8- Eczacı Odası Uygunluk Belgesi ve Değerlendirme Raporu

9- Kroki-Vaziyet Planı Eczane yerine ait 1/50 veya 1/100 ölçekli, eczacı adı, eczane adı, adresi ve net kullanım alanının yer aldığı mimar veya mühendis tarafından imzalanmış 1 adet kroki-vaziyet planı (Eczacı odasından onaylandıktan sonra merkez ilçelerde Sağlık Müdürlüğü, diğer ilçelerde ise Sağlık Grup Başkanlıklarından onaylanması gerekmektedir.) Kroki Eczanenin adı, adresi, net kullanım alanı ve konumunu (cadde ve sokak isimlerinin yer aldığı vaziyet planını) gösterir kroki

10- Ruhsatname ve sertifika aslı ve varsa mesul müdürlük belgesinin aslı

11- İkametgah

12- Yapı Kullanım İzin Belgesi ve Adres Tespit Yazısı (Geçerli Yapı Ruhsatı-Adres Tespiti)

İstenilen belgeler (2-3-5-6-7 nci maddelerde yer alan belgeler) İl Sağlık Müdürlüğü'ne yapılan   başvuru tarihinden (ilk başvuru tarihi) en fazla 1 (bir) ay önce alınmış olmalıdır. Belirtilen evrakların tümü yeni tarihli, asıl ve eksiksiz olarak dosyalanmış olmalıdır.

BAŞKA İLDEN NAKİLLERDE YUKARIDAKİ BELGELERE EK OLARAK ESKİ ECZANENİN DOSYASI VE RUHSATNAMESİ İSTENİR.

BAŞKA İLE NAKİL
1- Dilekçe
2- Eczane ruhsatnamesi
3- Eczanedeki ilaçlara ait iade faturaları ve/veya söz konusu ile götürülüp götürülmeyeceğine dair bilgi-beyan