Eczane Açmak İçin Sağlık Müdürlüğü Tarafından İstenen Belgeler

Eczane olarak açılacak yerin özellikleri:

Eczane olacak yer; zemin katta, faydalı alanı en az 35 m² olmalıdır. Aydınlık, havadar olmalıdır. Zeminleri; karo, mermer veya benzeri malzemeyle kaplı olmalıdır. Banko ve Müşterilerin Bekleme Yerleri zemin katta olmalıdır. Kolonlar vs...faydalı alana dahil değildir. Eczanede asma katın bulunması halinde, asma katın imar yönetmenliğine uygunluğunu gösteren İl İmar Müdürlüğünden tastikli belge getirilmesi gerekmektedir. Asma Kat veya Bodrum Kat var ise bunlara ait kroki de bulunmalıdır ancak faydalı alana dahil edilmez.

Başvuru: İlk Başvuru Mutlaka İl Sağlık Müdürlüğüne Yapılacaktır.

1-Dilekçe: Eczacı tarafından bizzat yazılıp imzalanmış olmalıdır.

2-Matbu form: (Eksiksiz doldurulmuş ve nüfus hüviyet cüzdanı kısmı, eczacının ikametgahının kayıtlı olduğu muhtarlıkça tasdik edilmiş olmalıdır. Matbu formda yer alan beyannamenin yazı ile tam olarak doldurulması, Tüm başvurularda eczacı/mesul müdüre ait T.C. kimlik numaralarının matbu formda yer alan beyannamede bulunması gerekmektedir.

3- Noter tastikli diploma örneği: Eczacının Sağlık Bakanlığı'ndan tescilli diplomasının (ön yüzünün ve tescilli arka yüzünün) noterden tasdikli sureti.

4-El yazısı ile yazılmış, tarih ve imza bulunan özgeçmiş :

5-En son çalıştığı iş yerinden ayrılış belgesi: Daha önce eczane açmış ise en son açtığı eczanenin durumu ile ilgili olarak ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan yazının da dosyalarına eklenmesi gerekmektedir. Varsa, en son çalıştığı eczane/ecza deposu/iş yerinden ayrıldığına dair belge (tasdikli olmalı ve tasdik eden yetkilinin isim ve imzası bulunmalıdır.)

6- Göz Raporu: Eczacılık yapmasında sakınca yoktur ibaresi bulunmalıdır. Göz doktorunun adının ve unvanının açık olarak yazıldığı resmi tasdikli rapor. (doktorların e-imzası ile yazılabilen ve e- nabız sisteminde de görüntülenebilen şeklinde olması ve barkod bilgisinin olması gerekmektedir.)

7-Resmi bir sağlık kurumundan alınmış sağlık raporu: (Raporda "fiziksel ve ruhsal açıdan eczacılık yapmasında sakınca yoktur" ibaresi mutlaka bulunmalıdır) (doktorların e-imzası ile yazılabilen ve e- nabız sisteminde de görüntülenebilen şeklinde olması ve barkod bilgisinin olması gerekmektedir.),

8- Savcılık belgesi : Yeni tarihli olmalıdır. Belgede adli sicil kaydı var ise ilgili mahkeme kararının fotokopileri de eklenmelidir. Eczacı adına düzenlenmiş olmalıdır. Adli sicil kaydı var ise ilgili Mahkeme kararlarının fotokopileri de eklenmelidir

9- Bayanlar için Evlenme Cüzdanının noter tasdikli sureti (Boşanan eczacılar için ilgili mahkeme kararının fotokopisi)

10- 4 adet vesikalık fotoğraf: Son 6 (altı) ay içerisinde çekilmiş, 4x6 cm boyutlarında, 4 (dört) adet vesikalık fotoğraf (Polaroid veya renkli fotokopi olmamalıdır

 

11-Eczacı Odası Uygunluk Belgesi ve Değerlendirme raporu

12- Kroki-Vaziyet Planı Eczane yerine ait 1/50 veya 1/100 ölçekli, eczacı adı, eczane adı, adresi ve net kullanım alanının yer aldığı mimar veya mühendis tarafından imzalanmış 1 adet kroki-vaziyet planı (Eczacı odasından onaylandıktan sonra merkez ilçelerde Sağlık Müdürlüğü, diğer ilçelerde ise Sağlık Grup Başkanlıklarından onaylanması gerekmektedir.) Kroki Eczanenin adı, adresi, net kullanım alanı ve konumunu (cadde ve sokak isimlerinin yer aldığı vaziyet planını) gösterir kroki

13- Ruhsat harç makbuzu aslı Harç Makbuzu (Eczane açılacak ilçenin nüfusuna göre belirlenen ve her yıl başında yeniden değerlendirme oranında zamlanan harç miktarının ilgili vergi dairesine yatırılması gerekmektedir.)

14-İkametgah

15-Yapı Kullanım İzin Belgesi- Adres Tespit Yazısı(iş yeri ibaresi yazmalı) (Geçerli Yapı Ruhsatı-Adres Tespiti)

-İstenilen belgeler (2-3-5-6-7 nci maddelerde yer alan belgeler )İl Sağlık Müdürlüğü'ne yapılan   başvuru tarihinden (ilk başvuru tarihi) en fazla 1 (bir) ay önce alınmış olmalıdır. Belirtilen evrakların tümü yeni tarihli, asıl ve eksiksiz olarak dosyalanmış olmalıdır.