YEŞİL KART KATILIM PAYI HAKKINDA

Bilindiği üzere, 21.4.2005 tarih ve 5335 sayılı Kanunla 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesinin (r) bendinde yapılan değişiklik ile yeşil kart sahiplerinden, ayakta veya meskende tedavi halinde kullanılacak ilaç bedellerinin %20'sine kadar katılım payı alınması hususunda Maliye Bakanlığı'na yetki verilmiştir.

T.C.Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 23.05.2005 tarih ve 9492 sayılı Genel Yazı ile; yeşil kart sahiplerinin ayakta veya meskende tedavisi sırasında resmi sağlık kurum ve kuruluşlarındaki hekimlerce gerekli görülen ilaçlara ait bedellerden hasta katılım payı alınması konusuna açıklık getirilmiştir.

Genel Yazı uyarınca;

- Yeşil kart sahiplerinin ayakta veya meskende tedavisi sırasında resmi sağlık kurum ve kuruluşlarındaki hekimlerce gerekli görülen ilaçlara ait bedellerin %20'si yeşil kart sahipleri tarafından karşılanacaktır. Hasta katılım payına tekabül eden bu tutarlar, eczacılar tarafından ilacın verilmesi sırasında ilgililerden tahsil edilecek ve buna ilişkin perakende satış fişinin tarih ve numarası reçetenin arkasına yazılacaktır. Yeşil kart sahiplerinin ödemiş oldukları katılım payı bedelleri, ödeme güçlerini aşması halinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Vakıflarınca, vakıf imkanları ve mevzuatı dahilinde karşılanacaktır.

- Uygulama, 18.6.1992 tarihli ve 3816 sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun ile bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Yönetmelik uyarınca ve tedavi yardımına ilişkin Bütçe Uygulama Talimatında belirtilen esas ve usuller çerçevesinde yapılacaktır.

- Tedavi yardımına ilişkin Bütçe Uygulama Talimatında kamu personeli için hasta katılım payından muaf olduğu belirtilen hastalık grupları ve ilaçlar için, sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi kaydıyla, yeşil kart sahiplerinden de hasta katılım payı alınmayacaktır.

- Hasta katılım payları, 25.05.2005 tarihinden itibaren düzenlenen reçetelerden alınmaya başlanacaktır. Saymanlıklar reçete muhteviyatı ilaç bedellerinin ödenmesinde bu esaslara göre işlem yapacaklardır.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını önemle rica ederim.

Saygılarımla,
Ecz.Sabih Tekin ÇAĞLAR
Genel Sekreter