SGK'NIN POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN KATILIM PAYI ALINMAMASI HAKKINDAKİ YAZISI

Değerli Meslektaşlarımız,

TEB web sitesinde yayınlanan yazı ile;

Bilindiği gibi, 15.01.2010 tarihi itibariyle, Maliye Bakanlığına bağlı Kurumlarda çalışanlar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sağlık hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumunca devralınması ile birlikte Polis Meslek Yüksekokulu öğrencileri de bu kapsama dahil olmuştu.

Ancak Yozgat Eczacı Odası tarafından Birliğimize gönderilen 27.01.2010 tarih ve 2010/0020 sayılı yazı ile, daha önceden bu kişilere ait reçetelerden katılım payı alınmaması ile birlikte, 28.08.2008 tarih ve 26981 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği’nin 39. maddesinin;

“n) Polis Akademisi ile fakülte ve yüksek okullarda, Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrencilerden bu Yönetmeliğin 33, 34 ve 35 inci maddelerinde belirtilen katılım payları alınmaz.”

Şeklinde olmasına karşın, provizyon sisteminde bu kişiler için ilaç ve muayene katılım paylı işlem yapıldığının bildirilmesi üzerine, Birliğimiz tarafından T.C. SGK Başkanlığı GSS Genel Müdürlüğü Sağlık Politikalarını Geliştirme ve Mevzuat Daire Başkanlığı’na gönderilen 27.01.2010 tarih ve 000445 sayılı yazı ile, Yönetmelik’in ilgili hükmü gereğince, Polis Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden ilaç ve muayene katılım payının alınmaması hususunda gereğinin yapılması  istenmişti.

Bunun üzerine, Kurum tarafından Birliğimize gönderilen 18.02.2010 tarih ve B.13.2.SGK.0.11.01.04/1500911 sayılı yazı ile,

4652 sayılı Polis Yüksek Öğrenim Kanununa göre öğrenim görmekte olan öğrencilerin 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesi gereğince genel sağlık sigortalısı sayıldığı dikkate alınarak, Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmelik gereğince, sözü edilen kişilerden ayakta tedavide sağlanan ilaçlar için katılım payı alınmamasının gerektiği belirtilerek, ilgililerin katılım payından muaf tutulmalarını sağlayacak şekilde Kurum bilgi işlem sisteminde düzenlemenin yapılmakta olduğu bildirilmiştir.