MALİYE KURUMLARI

Sayı : 05/413 Tarih : 30.03.2005
Konu : 30 03 2005 duyurusu

TARİH:30/03/2005
SAYI :05/413

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM;

I- MALİYE KURUMLARI

Son günlerde konsolide bütçeye bağlı kurumlardan faturaların eczacılara iade edildiği saptanmıştır. Kurumlarla yapılan görüşmelerde eczacıların uyması gereken esaslar aşağıdaki gibidir.
Reçete arkasında;
- İlaçların perakende fiyatı üzerinden önce ilacın kurum iskontosu ( sistemin verdiği referans fiyat) sonra %3,5 kurum iskontosu ve en son katılım payının düşürülmesi esastır.
- %3.5 kurum iskontosu ve katılım payı icmal listesinde ve fatura üzerinde gösterilecektir. Ek 2 listesinin dışında icmal listesi oluşturulması ve reçetelerin brüt ve net tutarlarının bu icmal listesinde gösterilmesi ; ayrıca icmal listesinin ve Ek 2 listesinin eczacı tarafından kaşelenip imzalanması gerekmektedir.
- Fatura üzerinde; muaf ilaçlar tutan, % 'ye tabi ilaçlar tutarı ve enjektör tutarı ayrı ayrı gösterilecektir.

II- BAĞ-KUR'DAN GELEN YAZI İLE

- Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'nın Bağ-Kur İl Müdürlüklerine gönderdiği yazıda; Sanofi-Synthelabo İlaç A.Ş.'nin ithal ruhsatına sahip olduğu ve "Sodyum Valproat" etken maddesini içeren, "Depakin 500 mg Enterik Kaplı Tablet" ve "Depakin Chrono BT 500 mg Uzun Etkili Film Tablet" isimli preparatların prospektüs endikasyonlarına "Bipolar bozukluklara bağlı maninin önlenmesi ve tedavisi" şeklinde endikasyon ilavesinin Sağlık Bakanlığınca uygun bulunduğu bildirilmektedir.

- Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'nın Bağ-Kur İl Müdürlüklerine gönderdiği yazıda; 18.11.2004 tarihli Talimatları ile geri ödeme kurallarına açıklık getirilen "Etanercept" etken maddesini içeren "Enbrel 25 mg Flakon" adlı preparatın prospektüs endikasyonlarındaki ilave değişikliklerin ;

"Enbrel, yetişkinlerde siklosporin, metotreksat veya PUVA gibi sistemik tedaviler ile cevap alınamayan, bu ilaçların kontrendike olduğu veya bu tedavileri tolere edemeyen hastalarda, orta şiddette veya şiddetli psoriasis vulgaris tedavisinde kullanılır." Şeklinde olduğu ve adı geçen ilacın, Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde yatan hastalar için reçetelendirildiği takdirde geri ödemesinin hasta katılım payından muaf olarak yapılması gerektiği bildirilmektedir.

III - MALİYE BAKANLIĞI'NDAN GELEN YAZI İLE

-Lilly İlaç Tic.Ltd.Şti.'nin ithal ruhsatına sahip olduğu "Drotrecogin Alfa (Rekombinant)" etken maddesini içeren "Xigris Flakon 5 mg ve 20 mg" isimli ilaçlar için bundan sonra yapılacak işlem ve ödemelerde esas alınmak üzere Bakanlık ilgili komisyonu tarafından "ADDRESS ve PROWESS çalışmalarında yakın dönemde cerrahi geçiren hastalarda Xigris kullanımının mortaliteyi artırdığı gözlendiğinden, bu preparatın son bir (1) ay içinde cerrahi operasyon geçiren hastalarda kullanılmaması gerekmektedir." Şeklinde karar alındığı,

-Mustafa Nevzat İlaç San.'nin imal ruhsatına sahip olduğu Unisef 500 mg ve 1 g IM/IV Enjektabl Flakon adlı ilaçlara ait uygunluk almış endikasyonları içeren ve bundan sonra yapılacak işlemlere esas teşkil etmesi gerekli prospektüs sayfasının gönderildiği,

-Sanofi-Synthelabo İlaç A.Ş.'nin ithal ruhsatına sahip olduğu "Eloxatin 100 mg ve 50 mg IV İnfüzyon İçin Liyofilize Toz İçeren Flakon" ve "Eloxatin 50 mg IV İnfüzyon İçin Lİyofilize Toz İçeren Flakon" isimli preparatların "Oksaliplatin 5-Fluorourasil (5-FU) ve Folik Asit (FA) ile kombinasyon halinde, primer tümörün total rezeksiyonundan sonra evre III kolon kanserinin adjuvan tedavisinde endikedir." Şeklindeki endikasyon ilavesi talebinin Sağlık Bakanlığı ilgili Bilimsel Komisyonlarınca incelendiği ve bir medikal onkoloji uzmanının imzasının bulunduğu sağlık kurulu raporu ile kullanılması şartı ile uygun bulunduğu ve bundan sonra yapılacak işlemlerde yukarıda belirtilen endikasyon ilavesinin esas alınması gerektiği bildirilmektedir.

IV- 2. SINIF GERİ ÇEKME

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün Birliğimize gönderdiği 22.03.2005 tarih, 013891 sayılı yazıda, Mulda Kollektif Şirketi adına ruhsatlı olan ve Soylu İlaç San. ve Tic.Ltd.Şti. tarafından üretimi yapılan Üriseptin Kapsül adlı preparatın 032(6.2004/6.2006) seri numaralısına ait numunelerde yapılan inceleme ve analizler sonucunda safsızlık maddesi olan nitrofurazon miktarının firma spesifikasyonlarına göre 2.5 katı fazla bulunması nedeniyle "Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel Preparatların Geri Çekilmesi ve Toplatılması Hakkında Yönetmelik" gereğince 2. sınıf geri çekme işlemi uygulandığı ve gereğinin yapılmasının adı geçen firmalara duyurulduğu bildirilmektedir.
Stoklarda bulunan söz konusu serinin ilgili depolara ve ruhsat sahibi firmaya iade edilmesi gerekmektedir.

V- BAĞ-KUR'DAN UCUZ EŞDEĞER UYGULAMASI İLE İLGİLİ

Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'nın Bağ-Kur İl Müdürlüklerine gönderdiği yazıda; TEB ile Bağ-Kur Genel Müdürlüğü arasındaki mevcut protokol kapsamında uygulanan 59 kalem etken maddede ucuz eşdeğer ilaç uygulamasının, 9 Şubat 2005 tarih 25722 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı ile ucuz eşdeğer uygulaması yapılacak olan etken madde sayısının 77'ye çıkarıldığından, mevcut Protokol'ün "Uygulanacak Esaslar" başlıklı bölümünün 82.Madde hükmü gereğince Bağ-Kur'un da aynı listeyi uygulamaya başlayacağı ve sistemin ucuz eşdeğer ilaç uygulaması olan etken maddeler için mesaj verdiği bildirilmektedir.

VI - MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN GELEN YAZI İLE

Erbaş ve er reçeteleri için;

a) 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı'nın genel ilkeleri ve eşdeğer ilaç uygulaması erbaş ve erler için de geçerli olacaktır.

b) Erbaş ve erlerin ilaç ihtiyaçları öncelikli olarak ikmal kanalından tedarik edilen ilaçlardan karşılanacak, ilaçların yetersiz olduğu veya bulunmadığı durumlarda sivil eczanelerden temini yoluna gidilecektir. İlaçların tedarik edilmesine ilişkin uygulama ilgi (d) esasları doğrultusunda sürdürülecektir.

c) 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı gereği, uzman hekimlerin yazımına müsaade edilen ilaçların erbaş ve er tedavilerinde ihtiyaç duyulması durumunda, hasta sevk zincirine uygun olarak en yakın dispanser, hastane gibi bünyesinde uzman hekim bulunduran kurum/kuruluşlara sevklerini sağlamak suretiyle yazılacaktır.

d) Hak sahibi personele 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı gereğince bedeli ödenmeyen aşılar için, aşı yapılmasını gerektiren tetkik sonucunun reçete arkasına eklenmesi;

e) Vitamin preparatlarından hak sahibi personele bedeli ödenmeyenler; tabipçe, reçeteye "kullanım gerekçesi" yazılması;

f) Radyografi tetkik ilaçları ile yatan hastalara yazılabilen ilaçlar için, erbaş ve erin mutlaka hastaneye sevkleri sağlanarak, reçetelerin üstüne teşhisleriyle birlikte yazılması; hallerinde bedelleri ödenecektir.

g) Erbaş ve er reçetelerine yazılacak yurt dışından getirilen ilaçlar, ancak sevk edilen hastanelerde yatırılarak tedavi edilen hastalara, uzman doktorlar tarafından yazılması durumunda ödenecektir.

h) 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatının "Bazı Özel Hastalıklara ve İlaç Kullanımına İlişkin Düzenlemeler" başlıklı 12.7 maddesinde yer alan ilaçlara ait kullanım ilkeleri erbaş ve erler için de uygulanacaktır. Antidepresan ve Antipsikotik ilaç kullanım raporu olan hastalarda tüm ilaçlar pratisyen hekimler tarafından reçeteye yazılabilecektir.

i) Erbaş ve erlere yazılan reçetelerde diğer TSK personeline uygulandığı gibi, en fazla dört kalem ve on günlük tedavi dozunu aşmayacak şekilde ilaç yazılacaktır. Tüm reçetelere mutlaka teşhis yazılacak, ayaktan hastalar için yazılan reçetelerde; reçeteyi yazan hekimin imza ve kaşesi (kaşede kurumun adı, hekimin uzmanlık dalı ve diploma numarası mutlaka yer alacaktır) bulunacak, ayrıca baştabip onayı ve mühürü aranmayacaktır.

Şeklinde düzenleme yapılmıştır.

VII- JANDARMA BÖLGE KOMUTANLIĞI

- Fatura edilen evraklar mesai günlerinde saat 08.00-12.00 arasında teslim edilecektir.
- Evrak teslimi fatura kesen eczanelerce yapılacak; kurye, ilaç firma temsilcisi ve dağıtım kanalı aracılığı ile teslim için gönderilen evraklar kurum tarafından teslim alınmayacaktır.
- Kesilen fatura ve listelere banka hesap numarası gösteren kaşe mutlaka mutlaka basılacaktır.
- Kesilecek faturalarda fatura başlığı "Jandarma Bölge Komutanlığı" olacaktır.

VIII - NÖBET ÇİZELGELERİ

Gülgün Eczanesi, Çolak Eczanesi, Tülay Akçalı Eczanesi, Renin Eczanesi, Gizem Eczanesi'nin nöbet çizelgelerinden çıkarılmaları gerekmektedir.
Hastaneler bölgesi nöbet çizelgesinde 1,4,5 Nisan nöbetçi eczaneleri eksik basılmıştır. Nöbetçi eczane listesi ektedir.

IX - YAZ DÖNEMİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Yaz dönemi eczane çalışma saatleri stikerları duyuru ekindedir.

Bilgilerinize sunar iyi çalışmalar dilerim.

Saygılarımla
Ecz. Alev TÜRKER
Genel Sekreter