06 MAYIS 2021 DE YÜRÜRLÜĞE GİREN SUT DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA

Değerli Meslektaşlar,

06 Mayıs 2021 de yürürlüğe giren SUT değişikliği ile ilgili olarak;

bu tarihten önceki mevzuata uygun ilaç kullanım raporlarının süresi sonuna kadar geçerli olduğuna dair bir duyuru mevcut değildir.

*Not: 27 Mayıs 2021 tarihli SGK'nın "2020/1. ve 2. Dönem İlaç Geri Ödeme Komisyonu Kararlarına İstinaden Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru" ile değişiklik öncesi düzenlenen mevcut raporların süresi sonuna kadar geçerli olacağı bildirilmiştir.

Bu durumda raporlar tebliğin;

“4.1.3. (9) Sağlık raporları, SUT değişikliği olması halinde yeni hükümlere uygun olması kaydıyla süresi sonuna kadar geçerlidir. Değişiklik sonrası SUT hükümlerine uygun olmayan raporlar, SUT’un 4.1.3 (6) fıkrası kapsamında yeni hükümlere uygun hale getirilebildiği takdirde geçerli olacaktır. (Kurumca süresi sonuna kadar geçerli olacağı duyurulan raporlar hariç.)” maddesi kapsamında değerlendirilmelidir.

**06 Mayıs 2021 öncesi raporlar yeni SUT hükümlerine de uygun olduğu takdirde geçerli olacak aksi halde geçerliliğini kaybedecektir.

06 MAYIS 2021 DE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK SUT DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK,

-4.2.9.C - Parikalsitol kullanım ilkeleri değişmiştir.

-4.2.9.Ç - Cinacalcet kullanım ilkeleri değişmiştir.

-4.2.9.E - Etelkalsetid kullanım ilkeleri yeni eklenmiştir.

-4.2.10.E - Diğer lizozomal depo hastalıklarının tedavi esaslarına ekleme yapılmıştır.

-4.2.12.B - Spesifik olmayan /gamma /polivalan immünglobulinler (IVIg ve subcutan immunglobulinler)  kullanım ilkelerine yapılan ekleme ile tedavinin şeması ve dozlaması ayrıntılı şekilde açıklanmıştır.

f) Kronik İnflamatuvar Polinöropati ve Multifokal Motor Nöropati endikasyonlarında;

1) Kronik İnflamatuvar Polinöropati endikasyonunda steroid tedavisine (puls ve idame tedavisine en az 6 ay) yetersiz cevap veya steroid tedavisine kanıtlanmış komplikasyon ve/veya kontrendikasyon durumlarında 2-5 ardışık günde bölünmüş dozlarda en fazla 2 g/kg/gün yükleme dozunda, yükleme dozuna yanıt alınamaması durumunda 3 haftada bir 1 g/kg total dozda 1 veya 2 günde verilir ve 2 ay sonunda yanıt alınamazsa tedavi sonlandırılır. Başlangıç tedavisine yanıt alınması halinde 3 haftada bir 0,4-1 g/kg total doz 1-2 günde uygulanır.

2) Multifokal Motor Nöropati endikasyonunda ardışık günde bölünmüş dozlarda en fazla 2g/kg/gün yükleme dozunda, yükleme tedavisine yanıt alınması durumunda 2-4 haftada bir en fazla 1g/kg/gün veya 4-8 haftada bir en fazla 2g/kg/gün idame dozunda uygulanır

4.2.14.B ye yapılan ekleme ile filgrastim, lenograstim, pegfilgrastim ve lipegfilgrastim; için rapor süreleri reçeteye yazılabilecek miktarlar, reçete ve rapor edebilecek hekimler ve rapor süreleriyle ilgili kısıtlama getirilmiştir.

(2) Filgrastim, lenograstim, pegfilgrastim ve lipegfilgrastim; en az bir hematoloji veya tıbbi onkoloji uzman hekiminin yer aldığı en fazla 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak hematoloji, tıbbi onkoloji, iç hastalıkları veya çocuk hastalıkları uzman hekimleri tarafından en fazla birer aylık dozlarda reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır. Lenograstim etken maddeli ilacın günde 4 flakona kadar kullanımı yalnızca periferik kan progenitör hücrelerinin mobilizasyonu işleminde mümkündür.

4.2.14.C - Özel düzenleme yapılan ilaçlar;

ç) Fulvestrant maddesine yapılan eklemelerle daha önce endikasyon uyumundan takip ettiğimiz fulvestrant kullanımı (fulvestran tribosiklib palbosiklib kullanımı) ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Tedavinin devamı için rapor süresi sonunda hekim tarafından progresyon olmadığının yeni raporda belirtilmesi şartı getirilmiştir

4.2.14.C

ı) Dasatinib, bosutinib ve nilotinib kullanım ilkelerindeki ‘daha önce en az iki basamak tirozin kinaz inhibitörü (imatinib, dasatinib veya nilotinib) tedavisi alma koşulu’ ,  ‘imatinibdahil önceki tedavilere dirençli veya intolere’ haline getirilerek en az 2 basamak TKİ alma şartı kaldırılmıştır.

z) Dabrafenib, trametinib, vemurafenib ve kobimetinib kullanım koşullarında değişiklikler yapılmış ve bu ilaçların kullanımı ayrıntılandırılmıştır.

4.2.14.C

(3) hhh)Brigatinib kullanım ilkeleri eklenmiştir.

ııı) Dinutuksimab beta kullanım ilkeleri eklenmiştir.

4.2.24.C

(3)Mevsimsel ve pereniyal alerjik rinit semptomlarının giderilmesinde intranazal antihistaminik veya glukokortikoid monoterapilerinin yeterli olmadığı durumlarda; monointranazalkortikosteroid ve mono intranazalantihistaminik ilaçların‘’birlikte’’ kullanımı için alerji ve immünoloji, kulak burun boğaz, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, göğüs hastalıkları uzman hekimlerince ‘’birlikte’’ reçete edilmesi halinde ödeneceği koşulu getirilmiştir

4.2.27.D.1 - İmmün trombositopenik purpura endikasyonunda eltrombopag kullanım ilkelerine, ‘Trombosit sayısının>150.000/mikrolitre ila ≤250.000/mikrolitre olması durumunda günde bir kez 25 mg eltrombopag kullanan hastalarda doz azaltımı için günde bir kez 12,5 mg dozu ya da alternatif olarak günaşırı 25 mg dozu kullanılabileceği’ eklenmiştir.

4.2.28.C-

(3) Safra asidi tutucu ilaçların Tip-2 diyabetesmellitus tedavisinde kullanılması halinde Kurumca bedellerinin karşılanmayacağı eklenmiştir. (kolestiramin kolestipol)

4.2.33.D- Göz hastalıkları tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar kısmına ‘etkilenen göze günde en fazla 7 damlaya kadar reçete edilebileceği’eklenmiştir.

4.2.60- Sodium benzoate kullanım ilkelerine ödenebileceği yeni teşhisler eklenmiştir.

4.2.63- Trientin hidroklorür kullanım ilkeleri yeni eklenmiştir.

EK-4/D HASTA KATILIM PAYINDAN MUAF İLAÇLAR LİSTESİ’nde eklemeler ve değişiklikler mevcuttur.

13- DİĞERLERİ

2- Glukagon kullanımında değişiklik yapılmıştır.

3- Alfuzosin, tamsulosin, terazosin, doksazosin, silodosin kullanımında değişiklik yapılarak ayaktan tedavide BPH tanısında raporsuz sadece üroloji uzmanı tarafından yazılma koşulu getirilmiştir. Üroloji uzmanı raporuna istinaden tüm hekimler tarafından reçete edilebilir. Kombine kullanım ile ilgili sınırlama getirilmiştir.

4- Finasterid, dutasterid (tamsulosin kombinasyonları dahil) için kombine kullanım ile ilgili sınırlama getirilmiştir

EK-4/F’de değişiklik yapılmıştır.

45. Solifenasin, tolterodine-L, trospiyum, darifenasin, propiverin, fesoterodin, mirabegron, transdermal oksibutinin kullanımında raporsuz ödenme koşulu kaldırılmış, rapor yazan hekimlerin uzmanlık dalları ile ilgili düzenlenme yapılmıştır. Kombine kullanım ile ilgili sınırlama getirilmiştir.

Ek 4-G’de değişiklik yapılmıştır.

5. Sefoperazon, Sefoperazon-Sulbaktam, Sefotaksim, Seftazidim, Seftizoksim, Teikoplanin ile parenteral formlarıyla sınırlı olmak üzere Gansiklovir etken maddeli ilaçlarınyatarak tedavide başlanan parenteral antibiyotiğin taburculuk sonrası devamı gereken hallerde bu ilaçların antibiyotik tablosunda belirtilen şartlarda ayakta tedavilerde 10 gün süreyle kullanılması halinde Kurumca bedelleri karşılanacağı kısıtlaması getirilmiştir.

Önemle duyurulur.